Bất đối hóa Toluen trên Zeolit HZSM-5 biến tính bằng SiO2 và xử lý hơi nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24114Bất đối hóa Toluen trên Zeolit HZSM-5 biến tính bằng SiO2 và xử lý hơi nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24114