Áp dụng viễn thám và hệ thống thôngtin địa lý nghiên cứu biến động môi trường tự nhiên thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24130Áp dụng viễn thám và hệ thống thôngtin địa lý nghiên cứu biến động môi trường tự nhiên thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24130