Mô phỏng động lực phân tử khảo sát chuyển động của các Ion trong Agi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24207Mô phỏng động lực phân tử khảo sát chuyển động của các Ion trong Agi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24207