Hệ thống lãnh thổ du lịch trong qui hoạch du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24315Hệ thống lãnh thổ du lịch trong qui hoạch du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24315