Nghiên cứu quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp ảnh số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24324Nghiên cứu quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp ảnh số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24324