Nghiên cứu sự hành chức về mặt từ vựng của các Vietnamizm trong các văn bản tiếng Nga

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24331Nghiên cứu sự hành chức về mặt từ vựng của các Vietnamizm trong các văn bản tiếng Nga

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24331