Nội dung thông tin và phương án tổ chức cơ sở dữ liệu đất đai quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24379Nội dung thông tin và phương án tổ chức cơ sở dữ liệu đất đai quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24379