Phản ứng oxi hóa alpha-pinen trên hệ xúc tác đa oxit VA Zr02 / MCM-41 oxidaion of alpha-pinen over oxide system V2O5-ZrO2 / MCM-41

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24391Phản ứng oxi hóa alpha-pinen trên hệ xúc tác đa oxit VA Zr02 / MCM-41 oxidaion of alpha-pinen over oxide system V2O5-ZrO2 / MCM-41

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24391