Phương pháp song song dạng RKN với một số mô hình siêu máy tính có số lượng bộ xử lí khác nhau

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24557Phương pháp song song dạng RKN với một số mô hình siêu máy tính có số lượng bộ xử lí khác nhau

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24557