Đề tài: Cơ sở khoa học cho việc xác định biên giới và ranh giới chủ quyền của nước Việt Nam trên biển theo luật biển 1982 ; Đề tài nhánh: Cơ sở khoa học cho việc xác định đường cơ sở và phân định vùng biển Việt Nam. Chương trình biển KHCN 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24607Đề tài: Cơ sở khoa học cho việc xác định biên giới và ranh giới chủ quyền của nước Việt Nam trên biển theo luật biển 1982 ; Đề tài nhánh: Cơ sở khoa học cho việc xác định đường cơ sở và phân định vùng biển Việt Nam. Chương trình biển KHCN 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24607