Nhận dạng tiền giấy dựa trên hình ảnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24674Nhận dạng tiền giấy dựa trên hình ảnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24674