Một số kinh nghiệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở các nước châu Á đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25073Một số kinh nghiệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở các nước châu Á đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25073