Quản lý vĩ mô ruộng đất Việt Nam thế kỷ XIX-XX, một cách nhìn về quá khứ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25138Quản lý vĩ mô ruộng đất Việt Nam thế kỷ XIX-XX, một cách nhìn về quá khứ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25138