Nghiên cứu phổ huỳnh quang của vật liệu Cd(l-x)Mn(x)Te

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25147Nghiên cứu phổ huỳnh quang của vật liệu Cd(l-x)Mn(x)Te

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25147