Nghiên cứu sử dụng lectin trong định loại một số Bacillus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25150Nghiên cứu sử dụng lectin trong định loại một số Bacillus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25150