Mô hình hưởng thụ văn hóa của cư dân khu công nghiệp từ điều tra định lượng (trường hợp tỉnh Bình Dương)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25188Mô hình hưởng thụ văn hóa của cư dân khu công nghiệp từ điều tra định lượng (trường hợp tỉnh Bình Dương)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25188