Sản xuất thuốc điều trị ung thư từ cây bông vải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25192Sản xuất thuốc điều trị ung thư từ cây bông vải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25192