Sáng chế "Vật liệu polymer compozit sợi thủy tinh"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25207Sáng chế "Vật liệu polymer compozit sợi thủy tinh"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25207