Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - kinh nghiệm của một số nền kinh tế đang phát triển khu vực châu Á

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25488Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - kinh nghiệm của một số nền kinh tế đang phát triển khu vực châu Á

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25488