Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan. Tập 2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25500Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan. Tập 2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25500