"Bị" và câu bị động trong tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25616"Bị" và câu bị động trong tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25616