Những biến đổi trong thực hành âm nhạc tang lễ của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ từ sau đổi mới đến nay (Nghiên cứu trường hợp Bắc Ninh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25721Những biến đổi trong thực hành âm nhạc tang lễ của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ từ sau đổi mới đến nay (Nghiên cứu trường hợp Bắc Ninh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25721