Chất hoạt động bề mặt không ion trên cơ sở dầu thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25765Chất hoạt động bề mặt không ion trên cơ sở dầu thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25765