Phân tích tiếng Việt trên cơ sở cấu trúc thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25799Phân tích tiếng Việt trên cơ sở cấu trúc thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25799