Nội quy lao động theo pháp luật Việt Nam :

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2665Nội quy lao động theo pháp luật Việt Nam :

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2665