PHÂN LOẠI VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI THÍCH HỢP CHO SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP COQ10 Ở CHỦNG NẤM MEN PL5-2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/309PHÂN LOẠI VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI THÍCH HỢP CHO SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP COQ10 Ở CHỦNG NẤM MEN PL5-2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/309