Tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam theo các chuẩn mực Basel II - Nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33213Tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam theo các chuẩn mực Basel II - Nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33213