Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nanocomposit Cu-Silica ứng dụng để diệt nấm Colletotrichum

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33303Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nanocomposit Cu-Silica ứng dụng để diệt nấm Colletotrichum

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33303