USSH - Dissertations : [640]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 640
 • 02050005628.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Diệu Hương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2018)

 • Về phương diện lý luận: Kế thừa những quan điểm của các nhà tâm lý học trên thế giới và Việt Nam, chúng tôi quan niệm rằng: Tính cộng đồng là đặc điểm tâm lý nổi trội của cá nhân, nhóm xã hội hướng tới giá trị, mục đích chung thể hiện qua niềm tin, thái độ và hành động tương tác, ứng xử của họ; Tính cộng đồng củ doanh nhân trẻ là đặc điểm tâm lý nổi trội của các nhà kinh doanh hướng tới các giá trị mục đích chung có tuổi đời từ 18 tuổi đến 40 tuổi bỏ vốn, đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh nào đó nhằm tạo ra lợi nhuận và hướng tới giá trị, mục đích chung thể hiện qua niềm tin, thái độ và hành động tương tác, ứng xử của họ. Tính cộng đồng của doanh nhân trẻ Việt Nam biểu hiện qua ba ...

 • 02050005625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • - Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và...

 • 02050005624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2018)

 • Thứ nhất, Luận án đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết để xây dựng bộ công cụ, thu thập dữ liệu thực tiễn để xem xét một cách đa chiều; chỉ ra được cơ sở khoa học để kết luận rằng tùy từng giá trị hoặc nhóm giá trị mà chúng có khả năng thúc đẩy hoặc cản trở hành vi ủng hộ xã hội ở thanh niên. Thứ hai, Luận án cũng góp phần vào việc tiếp tục đánh giá, kiểm chứng một số lý thuyết về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của Luận án cho phép đưa ra những kết luận mang tính khoa học về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên trên nền tảng văn hóa, xã hội và đặc điểm đặc thù của Việt Nam. Thứ ba, ...

 • 02050005623.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo (2018)

 • - Luận án đã làm rõ được một số vấn đề lý luận giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay: nội hàm khái niệm giáo dục đạo đức cho sinh viên, bối cảnh hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ và thách thức đặt ra yêu cầu phải giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, nội dung giáo dục, hình thức, phương pháp và điều kiện đảm bảo cho giáo dục đạo đức. - Luận án góp phần làm rõ đặc thù của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và đã đưa ra những đánh giá khách quan về thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại h...

 • 02050005621.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Văn Phương;  Advisor: Ngô, Đăng Tri (2018)

 • - Luận án cung cấp một khối lượng tư liệu tương đối lớn về những vấn đề liên quan đến xã hội hóa y tế ở Việt Nam. - Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp thêm sự hiểu biết về quan điểm, chủ trương xã hội hóa y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như sự lãnh đạo thực hiện xã hội hóa y tế từ năm 1993 đến năm 2015 của Đảng. - Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Y tế công cộng, Kinh tế y tế... Những kết luận rút ra của luận án còn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác tư vấn hoạch định chủ trương, chính sá...

 • 02050005619.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Liên;  Advisor: Lê ,Văn Thịnh (2018)

 • - Luận án cung cấp một khối lượng tư liệu tương đối lớn về những vấn đề liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam. - Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp thêm sự hiểu biết về quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo và công tác vận động đồng bào các tôn giáo của Đảng trong thời kỳ 1930 - 1954. - Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử cách mạng Việt Nam, tôn giáo học, chính trị học... Những kết luận rút ra của luận án còn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác tư vấn hoạch định chủ trương, chính sách về tôn giáo, cũng như góp phần n...

 • 02050005618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phương;  Advisor: Lê, Thị Thanh Hương (2018)

 • - Làm rõ và bổ sung các vấn đề liên quan đến gắn kết với tổ chức của giảng viên, bao gồm: bản chất, các thành phần, biểu hiện và các hình thức của gắn kết với tổ chức của giảng viên đại học, cao đẳng. - Khẳng định được cấu trúc lý thuyết ba thành phần về gắn kết với tổ chức của Allen và Meyer (1996) phù hợp với nghiên cứu trên khách thể là giảng viên và bổ sung những biểu hiện đặc thù của tổ chức đại học, cao đẳng. - Chỉ ra sự không đồng nhất của ba thành phần gắn kết là gắn kết tình cảm, gắn kết trách nhiệm và gắn kết nhu cầu lợi ích trong mỗi một cá nhân giảng viên. - Xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức của giảng viên đại học, cao đẳng gồm: Đặc điểm n...

 • 02050005617.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Phương Thảo;  Advisor: Đào, Thị Thu Hằng (2018)

 • Luận án khẳng định Murakami là nhà văn Nhật Bản tiên phong trong việc đổi mới nghệ thuật tự sự. Những cách tân của Murakami vừa có tính chất kế thừa truyền thống vừa có sự tiếp biến và kết hợp với vẻ đẹp của nghệ thuật tự sự phương Tây, tạo thành một phong cách nghệ thuật riêng, độc đáo, góp phần đưa nền văn học dân tộc hòa vào dòng chảy lớn của văn học khu vực và thế giới. Luận án đi sâu phân tích hình thức tự sự ngôi thứ nhất theo điểm nhìn đa tuyến với sự gia tăng chủ thể, sự hoán đổi chủ thể và hình thức tự sự qua những bức thư, điểm nhìn di chuyển, dán ghép, tính chất đa thanh tạo nên một bản hợp xướng trữ tình, hoài niệm, giễu nhại, tự trào, triết lí, chiêm nghiệm đã làm nên m...

 • 02050005613.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Việt;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2018)

 • - Tổng quan các vấn đề lý thuyết quan trọng và tình hình nghiên cứu về các khuynh hướng văn học và khuynh hướng tiểu thuyết tâm lý trong văn học Việt Nam từ 1925 đến 1945. - Chỉ ra sự thay đổi tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết từ khi Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách ra đời và một số hướng tiếp cận mới với đề tài phân tích tâm lý trong tiểu thuyết. - Chỉ ra khuynh hướng dịch chuyển từ tiểu thuyết luận đề, tiểu thuyết tự truyện sang tiểu thuyết tâm lý. - Chỉ ra những loại hình nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết tâm lý để thể hiện sự thay đổi quan niệm về hiện thực và con người, sự đổi mới tư duy của nhà văn từ 1925 đến 1945...

 • 02050005612.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Vương, Đình Quyền (2018)

 • - Tổng quan được tình hình nghiên cứu về tổ chức và quản lí công tác lưu trữ ở Việt Nam và nước ngoài về tổ chức và quản lí lưu trữ; - Nghiên cứu những lý luận về tổ chức và quản lí lưu trữ cấp tỉnh; - Tổng hợp tình hình tổ chức và quản lí lưu trữ nói chung và lưu trữ cấp tỉnh nói riêng qua đó đánh giá những ưu điểm, hạn chế về các mặt này của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay. - Đề xuất các nguyên tắc, phương án tổ chức và quản lí lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • 02050005611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2019)

 • - Luận án đã tổng thuật lại các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các hướng tiếp cận khái niệm diễn ngôn, các hướng nghiên cứu về diễn ngôn và diễn ngôn tính dục trong văn hóa, văn học. Bên cạnh đó luận án đã xác định được nội hàm một số khái niệm như diễn ngôn, tính dục, diễn ngôn tính dục, tiểu thuyết Việt Nam đương đại làm tiền đề lý luận cho luận án. - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống, công phu và nghiêm túc về diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Dựa trên lý thuyết về diễn ngôn, luận án soi chiếu, lý giải cặn kẽ các vấn đề văn học đương đại từ sự chi phối của các yếu tố như chính trị, văn...

 • 02050005610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Yên;  Advisor: Trần, Nam Tiến (2018)

 • - Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá vai trò của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. - Khẳng định được vị trí của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam thông qua mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn là Nga, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. - Chỉ ra và phân tích được những chính sách đối với Cam Ranh của Việt Nam từ năm 2002 đến nay. - Phân tích được quá trình triển khai chính sách Cam Ranh của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy hợp tác quốc tế với các cường quốc. - Chỉ ra những kết quả ở tầm vĩ mô mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình triển khai chính sách Cam Ranh. - Đánh giá những thuận lợi và thách thức có thể tác động tới hiệu q...

 • 02050005609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hà (2018)

 • - Luận án đã phân tích và làm rõ thêm nội hàm của khái niệm tư duy chính trị, đổi mới tư duy chính trị; chỉ rõ những nhân tố tác động đến đổi mới tư duy chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. - Luận án đã làm rõ thêm một số nội dung cơ bản và những thành tựu của quá trình đổi mới tư duy chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. - Luận án đã chỉ rõ được một số vấn đề đặt ra nhằm tiếp tục đổi mới tư duy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050005607.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hoàng Ngân;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hằng (2018)

 • Tiêu điểm kiểm soát dự báo cảm nhận hạnh phúc tâm lý tốt hơn là dự báo sự hài lòng với cuộc sống. Tiêu điểm kiểm soát bên trong dự báo nâng cao cảm nhận hạnh phúc, mạnh nhất đối với các bình diện kế hoạch cuộc sống, phát triển bản thân trưởng thành, tự chấp nhận, không đáng kể với cảm nhận được thuộc về một nhóm. Tiêu điểm kiểm soát bên ngoài dự báo làm giảm cảm nhận hạnh phúc nhưng không đáng kể. Giảm bớt tiêu điểm kiểm soát bên trong xuống mức trung bình thể hiện sự hạnh phúc cao hơn (nam giới, sinh viên có mối quan hệ lãng mạn, con út). Bên cạnh đó, tiêu điểm kiểm soát bên ngoài cao không phải lúc nào cũng đi kèm với cảm nhận thiếu hạnh phúc. Khi tin rằng các yếu tố bên ngoài chi...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 640

USSH - Dissertations : [640]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 640
 • 02050005628.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Diệu Hương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2018)

 • Về phương diện lý luận: Kế thừa những quan điểm của các nhà tâm lý học trên thế giới và Việt Nam, chúng tôi quan niệm rằng: Tính cộng đồng là đặc điểm tâm lý nổi trội của cá nhân, nhóm xã hội hướng tới giá trị, mục đích chung thể hiện qua niềm tin, thái độ và hành động tương tác, ứng xử của họ; Tính cộng đồng củ doanh nhân trẻ là đặc điểm tâm lý nổi trội của các nhà kinh doanh hướng tới các giá trị mục đích chung có tuổi đời từ 18 tuổi đến 40 tuổi bỏ vốn, đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh nào đó nhằm tạo ra lợi nhuận và hướng tới giá trị, mục đích chung thể hiện qua niềm tin, thái độ và hành động tương tác, ứng xử của họ. Tính cộng đồng của doanh nhân trẻ Việt Nam biểu hiện qua ba ...

 • 02050005625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • - Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và...

 • 02050005624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2018)

 • Thứ nhất, Luận án đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết để xây dựng bộ công cụ, thu thập dữ liệu thực tiễn để xem xét một cách đa chiều; chỉ ra được cơ sở khoa học để kết luận rằng tùy từng giá trị hoặc nhóm giá trị mà chúng có khả năng thúc đẩy hoặc cản trở hành vi ủng hộ xã hội ở thanh niên. Thứ hai, Luận án cũng góp phần vào việc tiếp tục đánh giá, kiểm chứng một số lý thuyết về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của Luận án cho phép đưa ra những kết luận mang tính khoa học về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên trên nền tảng văn hóa, xã hội và đặc điểm đặc thù của Việt Nam. Thứ ba, ...

 • 02050005623.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo (2018)

 • - Luận án đã làm rõ được một số vấn đề lý luận giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay: nội hàm khái niệm giáo dục đạo đức cho sinh viên, bối cảnh hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ và thách thức đặt ra yêu cầu phải giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, nội dung giáo dục, hình thức, phương pháp và điều kiện đảm bảo cho giáo dục đạo đức. - Luận án góp phần làm rõ đặc thù của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và đã đưa ra những đánh giá khách quan về thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại h...

 • 02050005621.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Văn Phương;  Advisor: Ngô, Đăng Tri (2018)

 • - Luận án cung cấp một khối lượng tư liệu tương đối lớn về những vấn đề liên quan đến xã hội hóa y tế ở Việt Nam. - Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp thêm sự hiểu biết về quan điểm, chủ trương xã hội hóa y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như sự lãnh đạo thực hiện xã hội hóa y tế từ năm 1993 đến năm 2015 của Đảng. - Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Y tế công cộng, Kinh tế y tế... Những kết luận rút ra của luận án còn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác tư vấn hoạch định chủ trương, chính sá...

 • 02050005619.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Liên;  Advisor: Lê ,Văn Thịnh (2018)

 • - Luận án cung cấp một khối lượng tư liệu tương đối lớn về những vấn đề liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam. - Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp thêm sự hiểu biết về quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo và công tác vận động đồng bào các tôn giáo của Đảng trong thời kỳ 1930 - 1954. - Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử cách mạng Việt Nam, tôn giáo học, chính trị học... Những kết luận rút ra của luận án còn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác tư vấn hoạch định chủ trương, chính sách về tôn giáo, cũng như góp phần n...

 • 02050005618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phương;  Advisor: Lê, Thị Thanh Hương (2018)

 • - Làm rõ và bổ sung các vấn đề liên quan đến gắn kết với tổ chức của giảng viên, bao gồm: bản chất, các thành phần, biểu hiện và các hình thức của gắn kết với tổ chức của giảng viên đại học, cao đẳng. - Khẳng định được cấu trúc lý thuyết ba thành phần về gắn kết với tổ chức của Allen và Meyer (1996) phù hợp với nghiên cứu trên khách thể là giảng viên và bổ sung những biểu hiện đặc thù của tổ chức đại học, cao đẳng. - Chỉ ra sự không đồng nhất của ba thành phần gắn kết là gắn kết tình cảm, gắn kết trách nhiệm và gắn kết nhu cầu lợi ích trong mỗi một cá nhân giảng viên. - Xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức của giảng viên đại học, cao đẳng gồm: Đặc điểm n...

 • 02050005617.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Phương Thảo;  Advisor: Đào, Thị Thu Hằng (2018)

 • Luận án khẳng định Murakami là nhà văn Nhật Bản tiên phong trong việc đổi mới nghệ thuật tự sự. Những cách tân của Murakami vừa có tính chất kế thừa truyền thống vừa có sự tiếp biến và kết hợp với vẻ đẹp của nghệ thuật tự sự phương Tây, tạo thành một phong cách nghệ thuật riêng, độc đáo, góp phần đưa nền văn học dân tộc hòa vào dòng chảy lớn của văn học khu vực và thế giới. Luận án đi sâu phân tích hình thức tự sự ngôi thứ nhất theo điểm nhìn đa tuyến với sự gia tăng chủ thể, sự hoán đổi chủ thể và hình thức tự sự qua những bức thư, điểm nhìn di chuyển, dán ghép, tính chất đa thanh tạo nên một bản hợp xướng trữ tình, hoài niệm, giễu nhại, tự trào, triết lí, chiêm nghiệm đã làm nên m...

 • 02050005613.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Việt;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2018)

 • - Tổng quan các vấn đề lý thuyết quan trọng và tình hình nghiên cứu về các khuynh hướng văn học và khuynh hướng tiểu thuyết tâm lý trong văn học Việt Nam từ 1925 đến 1945. - Chỉ ra sự thay đổi tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết từ khi Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách ra đời và một số hướng tiếp cận mới với đề tài phân tích tâm lý trong tiểu thuyết. - Chỉ ra khuynh hướng dịch chuyển từ tiểu thuyết luận đề, tiểu thuyết tự truyện sang tiểu thuyết tâm lý. - Chỉ ra những loại hình nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết tâm lý để thể hiện sự thay đổi quan niệm về hiện thực và con người, sự đổi mới tư duy của nhà văn từ 1925 đến 1945...

 • 02050005612.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Vương, Đình Quyền (2018)

 • - Tổng quan được tình hình nghiên cứu về tổ chức và quản lí công tác lưu trữ ở Việt Nam và nước ngoài về tổ chức và quản lí lưu trữ; - Nghiên cứu những lý luận về tổ chức và quản lí lưu trữ cấp tỉnh; - Tổng hợp tình hình tổ chức và quản lí lưu trữ nói chung và lưu trữ cấp tỉnh nói riêng qua đó đánh giá những ưu điểm, hạn chế về các mặt này của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay. - Đề xuất các nguyên tắc, phương án tổ chức và quản lí lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • 02050005611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2019)

 • - Luận án đã tổng thuật lại các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các hướng tiếp cận khái niệm diễn ngôn, các hướng nghiên cứu về diễn ngôn và diễn ngôn tính dục trong văn hóa, văn học. Bên cạnh đó luận án đã xác định được nội hàm một số khái niệm như diễn ngôn, tính dục, diễn ngôn tính dục, tiểu thuyết Việt Nam đương đại làm tiền đề lý luận cho luận án. - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống, công phu và nghiêm túc về diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Dựa trên lý thuyết về diễn ngôn, luận án soi chiếu, lý giải cặn kẽ các vấn đề văn học đương đại từ sự chi phối của các yếu tố như chính trị, văn...

 • 02050005610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Yên;  Advisor: Trần, Nam Tiến (2018)

 • - Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá vai trò của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. - Khẳng định được vị trí của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam thông qua mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn là Nga, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. - Chỉ ra và phân tích được những chính sách đối với Cam Ranh của Việt Nam từ năm 2002 đến nay. - Phân tích được quá trình triển khai chính sách Cam Ranh của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy hợp tác quốc tế với các cường quốc. - Chỉ ra những kết quả ở tầm vĩ mô mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình triển khai chính sách Cam Ranh. - Đánh giá những thuận lợi và thách thức có thể tác động tới hiệu q...

 • 02050005609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hà (2018)

 • - Luận án đã phân tích và làm rõ thêm nội hàm của khái niệm tư duy chính trị, đổi mới tư duy chính trị; chỉ rõ những nhân tố tác động đến đổi mới tư duy chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. - Luận án đã làm rõ thêm một số nội dung cơ bản và những thành tựu của quá trình đổi mới tư duy chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. - Luận án đã chỉ rõ được một số vấn đề đặt ra nhằm tiếp tục đổi mới tư duy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050005607.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hoàng Ngân;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hằng (2018)

 • Tiêu điểm kiểm soát dự báo cảm nhận hạnh phúc tâm lý tốt hơn là dự báo sự hài lòng với cuộc sống. Tiêu điểm kiểm soát bên trong dự báo nâng cao cảm nhận hạnh phúc, mạnh nhất đối với các bình diện kế hoạch cuộc sống, phát triển bản thân trưởng thành, tự chấp nhận, không đáng kể với cảm nhận được thuộc về một nhóm. Tiêu điểm kiểm soát bên ngoài dự báo làm giảm cảm nhận hạnh phúc nhưng không đáng kể. Giảm bớt tiêu điểm kiểm soát bên trong xuống mức trung bình thể hiện sự hạnh phúc cao hơn (nam giới, sinh viên có mối quan hệ lãng mạn, con út). Bên cạnh đó, tiêu điểm kiểm soát bên ngoài cao không phải lúc nào cũng đi kèm với cảm nhận thiếu hạnh phúc. Khi tin rằng các yếu tố bên ngoài chi...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 640