Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2017)

 • - Luận án là công trình nghiên cứu khoa học, góp phần hệ thống hoá quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thái Bình về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của Đảng bộ từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án rút một số bài học kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn.

 • Thesis


 • Authors: Dương, Xuân Quang (2017)

 • Luận án đã xác lập được bộ tiêu chí nhận diện biến thể cú pháp của câu tiếng Việt, góp phần phác họa một bức tranh toàn diện hơn về câu tiếng Việt từ góc nhìn hoạt động của ngôn ngữ. Biến thể cú pháp của câu là những phát ngôn có chung một cấu trúc cú pháp và cùng biểu hiện một sự tình nhưng khác nhau về hình thức biểu hiện bề mặt do chịu tác động từ những nội dung dụng học khác nhau. Luận án phân loại và miêu tả cấu trúc hình thức của ba loại biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt: biến thể cú pháp trật tự thành tố, biến thể cú pháp tỉnh lược thành tố và biến thể cú pháp thêm tác tử nhấn mạnh. Nhìn từ bình diện cấu trúc, các biến thể cú pháp của một câu đơn được phân biệt dựa theo sự khác biệt về trật tự thành tố, sự hiện diện hay khiếm diện của các thành tố và sự bổ sung hay khô...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Tiến (2017)

 • - Góp phần làm phong phú thêm những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế dưới góc nhìn chính trị học. - Thực hiện việc khảo cứu, đánh giá tương đối toàn diện đường lối, chính sách, thể chế, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế từ 2006 đến nay. - Đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để Việt Nam hội nhập sâu, rộng và hiệu quả hơn nữa vào cộng đồng quốc tế.

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nhung (2017)

 • Việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài cho thấy trên thế giới, định nghĩa trong từ điển dành cho trẻ em đã có nhiều thành tựu. Các công trình đã đề cập đến các vấn đề như sự cần thiết hay không của lời định nghĩa, các phương pháp định nghĩa đã được sử dụng trong từ điển dành cho trẻ em, cách trẻ em giải thích nghĩa từ, khả năng thụ đắc nghĩa từ của trẻ. Ở Việt Nam, có một số công trình đề cập đến việc giải thích từ ngữ cho trẻ em từ góc độ giáo học pháp. Công trình nghiên cứu về định nghĩa trong từ điển dành cho trẻ em, về cách định nghĩa, thụ đắc ngữ nghĩa của trẻ em rất ít. Luận án tìm hiểu các lí thuyết về nghĩa từ, lí thuyết từ điển học truyền thống, từ điển học hệ thống, từ điển học tri nhận, lí thuyết về tri nhận nghĩa từ của trẻ em và lấy cơ sở đó để x...

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hồng Thúy (2017)

 • - Luận án làm rõ những yếu tố tác động tới công tác dân vận ở Hà Tây và những chủ trương lớn của Đảng về công tác dân vận. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Hà Tây về công tác dân vận và quá trình chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ từ năm 1991 đến năm 2008. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Hà Tây trong lãnh đạo công tác dân vận. - Luận án đúc rút một số bài học kinh nghiệm phục vụ thực tiễn từ công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Hà Tây.

 • Thesis


 • Authors: Son Hoang Nguyen;  Advisor: Chowdhury, Gobinda (2013)

 • Mapping digital library research is very helpful for digital library research and education communities to have a knowledge platform to guide, evaluate, and improve the activities of digital library research, education and transforming it into a digital library ontology for various applications. However, so far, there has not been any research on mapping digital library research for serving such purposes.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hoa (2017)

 • - Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại và tư tưởng của Đảng. Luận án trình bày, phân tích chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những thành tựu, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013. - Bước đầu, luận án đúc kết những kinh nghiệm có cơ sở thực tiễn và khoa họctừ sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thông tin đối ngoại những năm 1986-2013. - Đặc biệt, luận án tiến hành sưu tầm được một hệ thống các văn bản liên quan đến đề tài nghiên cứu, làm phong phú thêm vốn thông tin về sử học liên quan đến đối ngoại, thông tin đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1986-2013. - Kết quả nghiên cứu của luận án đã khẳng định tầm quan...