Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh;  Advisor: Hoàng, Mộc Lan (2018)

 • Kết quả nghiên cứu lý luận đã bổ sung và phát triển thêm lý luận về hành vi sống khỏe, hành vi sống khỏe của người cao tuổi cụ thể: xác định được khái niệm, các biểu hiện, các yếu tố ảnh hưởng, vai trò ảnh hưởng của yếu tố chủ quan (lo lắng, niềm tin, suy nghĩ tích cực) đến khả năng thực hiện hành vi sống khỏe của người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy bên cạnh yếu tố chủ quan, thì đối với người cao tuổi, hỗ trợ xã hội cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hành vi sống khỏe. Đây là phát hiện mới bổ sung cho các luận điểm lý thuyết nghiên cứu về hành vi sống khỏe ở người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu thực tiễn góp phần làm sáng tỏ hành vi sống khỏe của người cao tuổi như biểu hiện hành vi sống khỏe, các nhóm hành vi sống khỏe gồm: hành vi tích cực...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Anh;  Advisor: Bùi, Minh Trí (2018)

 • - Tập hợp, hệ thống hóa, cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan về 7 di tích lăng tẩm vua Trần tại Đông Triều. - Xác định và làm rõ vị trí, tên gọi và chủ nhân của các lăng. - Làm rõ cấu trúc mặt bằng của mỗi lăng, chỉ ra quá trình tồn tại, thay đổi kiến trúc của các lăng tẩm này qua các thời kỳ. - Chỉ ra những đặc điểm nổi bật về cấu trúc mặt bằng, kiến trúc, nghệ thuật trang trí và điêu khắc của các lăng tẩm

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Việt;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2018)

 • - Tổng quan các vấn đề lý thuyết quan trọng và tình hình nghiên cứu về các khuynh hướng văn học và khuynh hướng tiểu thuyết tâm lý trong văn học Việt Nam từ 1925 đến 1945. - Chỉ ra sự thay đổi tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết từ khi Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách ra đời và một số hướng tiếp cận mới với đề tài phân tích tâm lý trong tiểu thuyết. - Chỉ ra khuynh hướng dịch chuyển từ tiểu thuyết luận đề, tiểu thuyết tự truyện sang tiểu thuyết tâm lý. - Chỉ ra những loại hình nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết tâm lý để thể hiện sự thay đổi quan niệm về hiện thực và con người, sự đổi mới tư duy của nhà văn từ 1925 đến 1945...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Yên;  Advisor: Trần, Nam Tiến (2018)

 • - Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá vai trò của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. - Khẳng định được vị trí của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam thông qua mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn là Nga, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. - Chỉ ra và phân tích được những chính sách đối với Cam Ranh của Việt Nam từ năm 2002 đến nay. - Phân tích được quá trình triển khai chính sách Cam Ranh của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy hợp tác quốc tế với các cường quốc. - Chỉ ra những kết quả ở tầm vĩ mô mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình triển khai chính sách Cam Ranh. - Đánh giá những thuận lợi và thách thức có thể tác động tới hiệu quả thúc đẩy hợp tác quốc tế tại Cam Ranh. - Đề xuất một số giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò củ...

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Đỗ, Tiến Sâm (2018)

 • Luận án nghiên cứu tương đối toàn diện và có hệ thống về sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Trung Quốc trong bối cảnh nước này nỗ lực gia tăng sức mạnh mềm từ những năm đầu thế kỷ XXI đến nay. Luận án đi sâu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là là việc làm rõ các nội hàm liên quan. Theo luận án, công nghiệp văn hóa là nhóm các ngành sản xuất sáng tạo trong đó tập trung đi sâu khai thác giá trị kinh tế trong bản sắc văn hóa, trên cơ sở ứng dụng thành quả của khoa học, kỹ thuật và công nghệ để sản xuất, kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho quần chúng nhân dân và kiến tạo của cải cho xã hội, được bảo vệ bởi bản quyền...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Vương, Đình Quyền (2018)

 • - Tổng quan được tình hình nghiên cứu về tổ chức và quản lí công tác lưu trữ ở Việt Nam và nước ngoài về tổ chức và quản lí lưu trữ; - Nghiên cứu những lý luận về tổ chức và quản lí lưu trữ cấp tỉnh; - Tổng hợp tình hình tổ chức và quản lí lưu trữ nói chung và lưu trữ cấp tỉnh nói riêng qua đó đánh giá những ưu điểm, hạn chế về các mặt này của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay. - Đề xuất các nguyên tắc, phương án tổ chức và quản lí lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Thiện Nam (2018)

 • - Đây là công trình khoa học đầu tiên trình bày và hệ thống hóa những quan điểm lý thuyết mới, hiện đại trong lĩnh vực ngôn ngữ học dạy tiếng, áp dụng cho việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Đó là các vấn đề về năng lực giao tiếp, lí thuyết thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, ngữ pháp giao tiếp… Luận án đã phân tích chi tiết việc ứng dụng ngữ pháp giao tiếp vào giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, cụ thể là giảng dạy hành động cầu khiến, trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. - Luận án đã khảo sát 03 bộ giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Kết quả khảo sát của luận án cho thấy thực trạng việc giảng dạy nội dung giảng dạy ngữ pháp về hành động cầu khiến trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài hiện nay, so sá...