Search

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Mã, Phúc Thanh Tươi;  Advisor: Nguyễn, Hồng Dương , người hướng dẫn; Nguyễn Thanh Xuân, người hướng dẫn (2013)

  • Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Phân tích bối cảnh xã hội thế kỷ XVI và những điều kiện kinh tế, chính trị dẫn đến sự hình thành phong trào Cải Cách và sự xuất hiện của đạo Tin Lành. Trình bày về sự du nhập của đạo Tin Lành vào Việt Nam đầu thế kỷ XX và khái quát tình hình đạo Tin Lành ở (...); Electronic Resources