Search

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Toàn Thắng;  Advisor: Phan, Cự Đệ, Người hướng dẫn (2003)

  • 216 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Khái quát sự hình thành nhóm thơ Bình Định từ những tiền đề lịch sử xã hội, văn hoá và mỹ học đầu thế kỷ XX dẫn đến sự xuất hiện nhóm thơ Bình Định; quá trình hình thành và phát triển của nhóm thơ Bình Định dẫn đến sự nảy sinh Trường thơ Loạn".Tổng hợp cá (...)"; Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Mai Thanh;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng, Người hướng dẫn (2013)

  • 216 tr; Làm rõ quá trình du nhập, tồn tại phát triển Công giáo Việt Nam từ năm 1533 đến trước cách mạng tháng Tám 1945 thành công; phân tích những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với tôn giáo nói chung, với Công giáo nói riê (...); Luận án PTS. Lịch sử cận đại và hiện đại -- Trường Đại học KHoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Khánh;  Advisor: Đoàn, Minh Huấn , người hướng dẫn; Đinh, Xuân Lý, 1957-, người hướng dẫn (2013)

  • Luận án TS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Làm rõ yêu cầu xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới. Phân tích, luận giải hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đoàn Thanh niên từ năm 1986 đến năm 2006. Nghiên cứu quá trình tổ chức xây dựng Đoàn Thanh niên và những (...); Electronic Resources