Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2018)

 • Thứ nhất, Luận án đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết để xây dựng bộ công cụ, thu thập dữ liệu thực tiễn để xem xét một cách đa chiều; chỉ ra được cơ sở khoa học để kết luận rằng tùy từng giá trị hoặc nhóm giá trị mà chúng có khả năng thúc đẩy hoặc cản trở hành vi ủng hộ xã hội ở thanh niên. Thứ hai, Luận án cũng góp phần vào việc tiếp tục đánh giá, kiểm chứng một số lý thuyết về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của Luận án cho phép đưa ra những kết luận mang tính khoa học về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên trên nền tảng văn hóa, xã hội và đặc điểm đặc thù của Việt Nam. Thứ ba, trong khi các nghiên cứu tại nước ta mới chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu mối quan hệ giữa một (hay nhiề...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo (2018)

 • - Luận án đã làm rõ được một số vấn đề lý luận giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay: nội hàm khái niệm giáo dục đạo đức cho sinh viên, bối cảnh hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ và thách thức đặt ra yêu cầu phải giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, nội dung giáo dục, hình thức, phương pháp và điều kiện đảm bảo cho giáo dục đạo đức. - Luận án góp phần làm rõ đặc thù của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và đã đưa ra những đánh giá khách quan về thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Phương Thảo;  Advisor: Đào, Thị Thu Hằng (2018)

 • Luận án khẳng định Murakami là nhà văn Nhật Bản tiên phong trong việc đổi mới nghệ thuật tự sự. Những cách tân của Murakami vừa có tính chất kế thừa truyền thống vừa có sự tiếp biến và kết hợp với vẻ đẹp của nghệ thuật tự sự phương Tây, tạo thành một phong cách nghệ thuật riêng, độc đáo, góp phần đưa nền văn học dân tộc hòa vào dòng chảy lớn của văn học khu vực và thế giới. Luận án đi sâu phân tích hình thức tự sự ngôi thứ nhất theo điểm nhìn đa tuyến với sự gia tăng chủ thể, sự hoán đổi chủ thể và hình thức tự sự qua những bức thư, điểm nhìn di chuyển, dán ghép, tính chất đa thanh tạo nên một bản hợp xướng trữ tình, hoài niệm, giễu nhại, tự trào, triết lí, chiêm nghiệm đã làm nên một sự đột phá trong kĩ thuật kể chuyện của Murakami. Luận án cho thấy nhà văn đã xây dựng được một...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phương;  Advisor: Lê, Thị Thanh Hương (2018)

 • - Làm rõ và bổ sung các vấn đề liên quan đến gắn kết với tổ chức của giảng viên, bao gồm: bản chất, các thành phần, biểu hiện và các hình thức của gắn kết với tổ chức của giảng viên đại học, cao đẳng. - Khẳng định được cấu trúc lý thuyết ba thành phần về gắn kết với tổ chức của Allen và Meyer (1996) phù hợp với nghiên cứu trên khách thể là giảng viên và bổ sung những biểu hiện đặc thù của tổ chức đại học, cao đẳng. - Chỉ ra sự không đồng nhất của ba thành phần gắn kết là gắn kết tình cảm, gắn kết trách nhiệm và gắn kết nhu cầu lợi ích trong mỗi một cá nhân giảng viên. - Xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức của giảng viên đại học, cao đẳng gồm: Đặc điểm nhân cách của giảng viên, phong cách lãnh đạo của trưởng khoa/bộ môn, đặc điểm công việc, mối quan hệ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Liên;  Advisor: Lê ,Văn Thịnh (2018)

 • - Luận án cung cấp một khối lượng tư liệu tương đối lớn về những vấn đề liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam. - Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp thêm sự hiểu biết về quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo và công tác vận động đồng bào các tôn giáo của Đảng trong thời kỳ 1930 - 1954. - Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử cách mạng Việt Nam, tôn giáo học, chính trị học... Những kết luận rút ra của luận án còn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác tư vấn hoạch định chủ trương, chính sách về tôn giáo, cũng như góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ những người làm công tác tôn giáo nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính...

 • Dissertations


 • Authors: Lê, Xảo Bình;  Advisor: Trần, Trí Dõi (2012)

 • Khái quát về “Dân tộc Kinh ở Quảng Tây Trung Quốc”. Trình bày một vài nội dung liên quan đến “lý thuyết” phục vụ cho nhiệm vụ của đề tài. miêu tả những “đặc điểm cấu trúc âm tiết tiếng Kinh”. Sau đó luận án sẽ miêu tả âm vị học “bức tranh ngữ âm hiện nay của tiếng Kinh” thể hiện qua việc mô tả hệ thống thanh điệu, hệ thống ngữ âm đoạn tính tiếng Kinh. Giới thiệu về hệ thống ngữ âm tiếng Kinh, mà cụ thể là tiếng Kinh ở làng Vạn Vỹ. mô tả thêm một số “đặc điểm cấu trúc ngữ pháp tiếng Kinh” mà chúng tôi nhận thấy chưa có ở công trình “Nghiên cứu tiếng Kinh” của tác giả Vi Thụ Quan. Làm sáng rõ những khác biệt giữa tiếng Kinh so với tiếng Việt hiện đại” về ngữ âm như thế nào. Sau đó qua sự khác biệt ấy, bước đầu góp phần vào việc lý giải đặc điểm phát triển của tiếng Kinh trong một môi ...

 • Dissertations


 • Authors: Phùng, Thị Thanh Lâm;  Advisor: Đào, Thị Diến; Nguyễn, Thị Việt Thanh (2017)

 • Từ nguồn tư liệu là hệ thống tên đường phố từ giai đoạn Pháp thuộc đến năm 2008, luận án của chúng tôi nhằm góp phần nhận diện không gian lịch sử-văn hóa của đô thị Hà Nội trong khoảng thời gian hơn 100 năm từ năm 1888 đến năm 2008. Dựa trên kết quả phân tích, luận án sẽ trình bày những đặc điểm nổi bật của hệ thống tên đường phố Hà Nội trong giai đoạn 1888-2008 như phương thức định danh, động cơ định danh, các hướng phân loại địa danh đường phố Hà Nội trong giai đoạn này. Đặc biệt, luận án sẽ phân tích mối quan hệ giữa địa danh đường phố với các yếu tố chính trị, văn hóa- xã hội vốn là những yếu tố ẩn sau động cơ định danh và chi phối mạnh mẽ đến phương thức định danh tên đường phố qua các thời kỳ lịch sử. Luận án tổng hợp các nguồn tư liệu khác nhau để trình bày sự biến đổi của hệ...

 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Thảo;  Advisor: Lê, Nguyễn; Quốc, Bảo Mậu Hãn (2017)

 • Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, luận án thực hiện nhiệm vụ cơ bản: + Phân tích, làm rõ khái niệm, quá trình phát triển và đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc + Phân tích, luận giải hệ thống lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh, từ nhu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc đến con đường, phương thức và những nhân tố, điều kiện bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá giá trị thời đại và dân tộccủa tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng đó góp phần soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, tiếp tục định hướng con đường đổi mới đất hiện nay. Hơn thế nữa, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc còn bổ sung, làm ph...