Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương;  Advisor: Lương, Ninh, người hướng dẫn (2003)

 • Luận án TS. Lịch sử cận - hiện đại -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Phân tích tình hình Bắc Mỹ trước khi có các chuyến đi phát kiến của người Châu Âu. Động cơ thúc đẩy người châu Âu thực hiện quá trình thuộc địa hoá Bắc Mỹ. Phân tích các mâu thuẫn và cơ sở tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ, quá trình hình t (...); Electronic Resources; 218 tr.

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Hữu Vui, Người hướng dẫn (2004)

 • 189 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Trình bày về đạo đức tôn giáo và đạo đức Phật giáo. Nghiên cứu vai trò của Phật giáo đối với đời sống xã hội và con người Việt Nam. Làm rõ sự ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức dân tộc và vai trò của đạo đức Phật giáo đối với việc xây dựng nền (...); Electronic Resources; Luận án TS. CNDVBC&CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • Thesis


 • Authors: Trần, Kim Phượng;  Advisor: Lê, Đông Người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Tuyết, Người hướng dẫn (2005)

 • Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 212 tr. + Tóm tắt; Đĩa CD - Rom; Trình bày đặc điểm cơ bản của các phạm trù thời và thể để vận dụng vào tiếng Việt. Khái quát những chặng đường nghiên cứu thời và thể tiếng Việt từ trước đến nay. Miêu tả cụ thể các phương tiện biểu thị ý nghĩa thời, thể tiếng Việt trên phương diện ngữ phá (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Trọng Ngoãn;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp, Người hướng dẫn; Đinh, Văn Đức, Người hướng dẫn (2004)

 • 214 tr. + tóm tắt + CD; Luận án nêu lên những vấn đề lý luận về động từ tình thái tiếng Việt. Nêu các bình diện kết học, bình diện nghĩa học và bình diện dụng học của động từ tình thái (ĐTTT) tiếng Việt. Từ đó làm sáng tỏ vai trò của ĐTTT với tư cách là một loại biểu thị các nội (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà nội, 2004

 • Thesis


 • Authors: Siriwong, Hongsawan;  Advisor: Phạm, Đức Dương, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Hiệp, người hướng dẫn (2009)

 • 312 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan cơ sở lý luận về hành động bác bỏ (HĐBB): giới thiệu lý thuyết về hành động ngôn từ của John L. Austin và John R. Searle, sau đó nêu lên nguyên lý lịch sự của Penelope Brown và Stephen C. Levinson cùng một số vấn đề có liên quan khác như: vấn đề (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngân;  Advisor: Lâm, Bá Nam , người hướng dẫn (2011)

 • 306 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Dân tộc học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Khảo cứu có hệ thống về các nghi lễ tang ma, quan niệm sinh tử, các yếu tố ảnh hưởng đến tang ma, các quy tắc ứng xử gia đình, cộng đồng liên quan đến đạo hiếu, đạo nghĩa, của người Nùng Phàn Slình ở tỉnh Thái Nguyên. Cung cấp thêm nguồn tư liệu điền dã mớ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Hiếu;  Advisor: Đỗ, Minh Hợp , người hướng dẫn; Nguyễn, Anh Tuấn, người hướng dẫn (2010)

 • 196 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày khái quát sự hình thành và phát triển của tư tưởng bản thể luận triết học phương Tây. Tập trung phân tích và làm rõ nội dung bản thể luận trong triết học duy tâm cổ điển Đức qua các đại biểu: Cantơ, Phíchtơ, Sêlinh và Hêghen. Phân tích ảnh hưởng (...); Electronic Resources