Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Nga;  Advisor: Nguyễn, Đức Tồn, người hướng dẫn (2010)

 • 201 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1- Cơ sở lí luận về ngữ dụng học của hành vi ngôn ngữ rào đón: giao tiếp và các nhân tố giao tiếp; Lí thuyết hội thoại; Lí thuyết hành vi ngôn ngữ. Chương 2- Hành vi rào đón và vai trò dụng học của hành vi rào đón: khái niệm hành vi ngôn ngữ rào đón (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phan, Hải Linh;  Advisor: Lương, Ninh, Người hướng dẫn (2006)

 • 200 tr. + Tóm tắt + CD-ROM; Trình bày quá trình thành lập trang viên OYAMA và HINE qua các thời Heian, Kamakura và thời Muromachi; Nêu định nghĩa, phân kỳ lịch sử và phân loại trang viên, trình bày một số quan điểm khác nhau về tổ chức làng, về đặc điểm một số ngành kinh tế trong tra (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thiện Giáp, người hướng dẫn (2008)

 • 292 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Tổng quan về văn bản pháp luật, xây dựng, nghiên cứu văn bản Hiến Pháp ở Việt Nam và Hoa Kỳ, trình bày chức năng ngôn ngữ, ngôn cảnh, văn bản và diễn ngôn trong văn bản pháp luật. Phân tích các tình huống diễn ngôn và các biện pháp ngôn ngữ thể hiện chức n (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc Phượng;  Advisor: Lê, Văn Lân, Người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Mậu, Người hướng dẫn (2008)

 • 198 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Hệ thống hóa một số công trình nghiên cứu về Thơ mới giai đoạn trước năm 1945 và từ sau 1945 đến năm 1986. Với đối tượng nghiên cứu chủ yếu là ý thức tự do trong phong trào Thơ mới, luận án tập trung khảo sát toàn bộ tác phẩm của phong trào thơ này, thể hi (...); Luận án TS Văn học Việt Nam 62 22 34 01 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đình Chi;  Advisor: Vũ, Hào Quang, Người hướng dẫn; Trần, Thị Kim Xuyến, Người hướng dẫn (2005)

 • Electronic Resources; 188 tr. + CD - Rom; Tóm tắt; Nêu cơ sở lý luận nghiên cứu và phân tích thực trạng hiện tượng tội phạm ở tuổi vị thành niên (VTN) tại TP. Hồ Chí Minh dưới góc độ xã hội học. Từ đó, chỉ ra những nguyên nhân nảy sinh tội phạm và các giải pháp phòng ngừa thích hợp; Luận án TS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Trần, Chi Mai;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến, Người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, Người hướng dẫn (2005)

 • Electronic Resources; 211 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt; Nghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đ (...); Luận án TS Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội