Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thảo Nguyên;  Advisor: Lê, Hữu Nghĩa, Người hướng dẫn; Đoàn, Quang Thọ, Người hướng dẫn (2005)

 • 196 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt; Giới thiệu về John Rawls và tác phẩm Lí thuyết về công lí; Chứng minh khái niệm công bằng của John Rawls là sự thể hiện tư tưởng triết học kinh tế. Làm rõ một số vấn đề phương pháp luận và chuẩn tắc của lí thuyết về công lí. Từ đó đưa ra một số đánh giá về (...); Luận án TS CNDVBC & CNDVLS 5 01 02 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp, Người hướng dẫn; Trần, Hữu Mạnh, Người hướng dẫn (2004)

 • 209 tr. + Tóm tăt; CD- Rom; Trình bày tổng quan về đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Đi sâu phân tích cả hai mặt cấu trúc và ngữ nghĩa của từng kiểu câu đảo ngữ tiếng Anh, đồng thời đối chiếu với tiếng Việt nhằm tìm ra các cách thức thể hiện chúng trong tiếng Việt. Trên cơ sở đó (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn; Vương, Tất Đạt, Người hướng dẫn (2004)

 • 165 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Khái quát các quan điểm về lôgic hình thành, phát triển của khái niệm trong lịch sử triết học. Trình bày quan điểm duy vật biện chứng về lôgic của sự hình thành, phát triển khái niệm. Phân tích một số đặc thù của sự hình thành, phát triển khái niệm trong m (...); Luận án TS CNDVBC&CNDVLS 5.01.02 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tân;  Advisor: Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn (2005)

 • 177 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt; Làm rõ sự hình thành, bản chất hoạt động cùng các đặc trưng của tư duy và khái niệm, phân biệt các cấp độ tồn tại, phát triển cơ bản của tư duy và khái niệm, bàn luận chung về sự vận động và lôgic của khái niệm.Phân tích các quy luật lôgic biện chứng cơ bả (...); Electronic Resources; Luận án TS. CNDVBC&CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Ngọc;  Advisor: Lý, Toàn Thắng, Người hướng dẫn (2004)

 • 200 tr; Luận án nghiên cứu khái niệm, cấu trúc, đặc điểm về hình thức của câu cảm thán trong tiếng Việt. Nghiên cứu câu cảm thán từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụng để nêu lên được các giá trị cơ bản của câu cảm thán trong tiếng Việt, giúp hiểu thấu đáo các nét sắc th (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thúy Nhung;  Advisor: Nguyễn, Quang Hồng, người hướng dẫn (2008)

 • 249 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Giới thiệu khái quát hoàn cảnh ra đời Hán văn ở Việt Nam, đặc điểm của Hán văn Việt Nam và Hán văn Đông Kinh Nghĩa Thục, tư tưởng Tân thư và lối viết của Tân văn thể; Khảo sát cấu trúc, ngữ nghĩa của các lớp thực từ trong Hán văn Đông Kinh Nghĩa Thục và hệ (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Hoàng, Lương, người hướngdẫn; Phan, Hữu Dật, người hướngdẫn (2009)

 • Electronic Resources; 305 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Dân tộc học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan về địa bàn, tộc người và vấn đề cần nghiên cứu: Khái quát về địa bàn miền núi Thanh Hóa và người dân tộc Thái sinh sống ở đây. Xác định và phân tích giá trị, vai trò của tri thức bản địa của người Thái đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở m (...)