Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Mai;  Advisor: Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn; Trần, Khuyến, Người hướng dẫn; Trịnh, Xuân Thành, Người hướng dẫn (2002)

 • 195 tr.; Nghiên cứu hệ thống câu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và cấu trúc tương ứng trong tiếng Việt, đặc biệt là câu phức phụ thuộc định ngữ với động từ quan hệ. Từ đó nêu một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn trong việc giảng dạy và dịch thuật loại c (...); Luận án TS Lý luận ngôn ngữ 5 04 08 Đại học khoa học xã hội & nhân văn Đại học Quốc gia; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Hưng;  Advisor: Hoàng, Trinh, người hướng dẫn (2002)

 • Đi sâu phân tích thi pháp của thể loại tiểu thuyết trong các tác phẩm của nhà văn Ian Ôtrênasếch, từ đó khẳng định những thành công, hạn chế trong các sáng tác của nhà văn và vị trí của nhà văn trong lịch sử văn học Sec; Electronic Resources; 208 tr.; Luận án TS. Văn học các nước xã hội chủ nghĩa -- Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hà;  Advisor: Trần, Đức Ngôn (1996)

 • 168 tr; Trên cơ sở khảo sát nguồn gốc và diễn hoá của một số môtíp nổi bật của truyện Thạch Sanh, tác giả tiến hành tìm hiểu mô hình kết cấu của truyện Thạch Sanh ở Việt nam và tìm hiểu những nét tương đồng, những nét khác biệt của truyện Thạch sanh và kiểu truyện (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học dân gian -- ĐHKHXH và NV. Đại học quốc gia Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thu Hoạch (1996)

 • Luận văn nghiên cứu truyện nôm bình dân của người Việt nhìn từ góc độ thể loại với những nội dung như lịch sử hình thành, quá trình phát triển, thi pháp, chức năng tư tưởng thẩm mỹ...nhằm một phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận có tính đặc thù của truyệ (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996; 150 tr.