Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Ngôn;  Advisor: Lê, Chí Quế; Trần, Bảng (1996)

 • Trên cơ sở tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của yếu tố dân gian và yếu tố bác học trong quá trình hình thành và phát triển của kịch bản chèo, tác giả đi sâu nghiên cứu sự kết hợp của 2 yếu tố này trong kịch bản chèo và khẳng định tầm quan trọ (...); Electronic Resources; 146 tr.; Luận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Xing, Thoong Xing Ha Pan Nha;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (1991)

 • 192 tr.; Luận văn nghiên cứu toàn bộ sự phối hợp giúp đỡ của Việt nam đối với Lào từ nửa cuối thế kỉ XIX đến năm 1946; Phối hợp và chi viện cho nhân dân Lào xây dựng và phát triển cơ sở kháng chiến từ 1946-1950; Đẩy mạnh và giúp đỡ toàn diện của Việt nam đối với cu (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1991

 • Thesis


 • Authors: Lý, Hoài Thu;  Advisor: Hà, Minh Đức, Người hướng dẫn (1995)

 • Luận án PTS. Văn học Việt Nam hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995; 166 tr.; Luận văn tập trung phân tích 2 tập thơ Thơ thơ và Gửi hương cho gió được Xuân Diệu viết trước Cách mạng tháng Tám. Tác giả đi sâu nghiên cứu cái tôi trữ tình, thời gian và không gian nghệ thuật của 2 tập thơ trên; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Sinh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Vui (1995)

 • Tác giả luận văn đi sâu nghiên cưú vai trò Tôn giáo trong đời sống xã hội và đặc biệt là vấn đề vai trò của Phật giáo trong lịch sử Việt nam (Qua triều đại nhà Lý 1010-1225); Electronic Resources; Luận án PTS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vậ lịch sử -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1995; 160 tr.

 • Thesis


 • Authors: Phan, Văn Hoà;  Advisor: PTS. Hoàng Trọng Phiến; TS. Nguyễn Lai (1998)

 • 207 tr; Đề tài được xử lý theo quan điểm chức năng - ngữ dụng và đưa ra một khối lượng ngữ liệu về liên kết pháp ngôn Anh - Việt, góp phần làm sáng tỏ sự giống nhau và khác nhau trên bề mặt và cả bề sâu qua hai cách diễn đạt ngôn từ, phát hiện trên bản chất các yế (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998