Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Khánh Chi;  Advisor: Lê Văn Thịnh (2019)

 • Luận án tái hiện lại một cách hệ thống đường lối của Đảng về vấn đề ruộng đất và quá trình thực hiện chính sách ruộng đất đó tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1953 – 1957. Luận án đã đúc rút được những kinh nghiệm về thực hiện chính sách ruộng đất cho thời kỳ hiện tại qua nghiên cứu quá trình thực hiện chiến lược cách mạng ruộng đất của Đảng ở Phú Thọ từ năm 1953 đến 1957

 • Thesis


 • Authors: Phạm Thị Diệu Linh;  Advisor: Dương Văn Khảm (2019)

 • Với việc sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu đa dạng gồm phân tích văn bản chính sách, điều tra xã hội học và nghiên cứu trường hợp, luận án đã đạt được một số kết quả cơ bản sau: - Xây dựng được khung lý thuyết cơ bản về khái niệm và đặc điểm của tài liệu lưu trữ nhân dân; - Chứng minh được sự thiếu đồng bộ, chồng chéo và thiếu chặt chẽ của chính sách và pháp luật hiện hành về tài liệu lưu trữ nhân dân; - Xác định được những nội dung đồng thuận và chưa thống nhất trong quan điểm của nhà quản lý và chủ sở hữu đối với việc quản lý tài liệu lưu trữ nhân dân - Xây dựng được hai phương án chính sách cơ bản là: lưu trữ nhà nước – lưu trữ cộng đồng và lưu trữ cộng đồng – điều phối nhà nước; trong mỗi phương án chính sách đều gồm mục tiêu và một số giải pháp chính sách cơ bản p...

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hoa; Lê, Thị Minh Hạnh (2019)

 • - Luận án đã xác định rõ tính cấp thiết; xác định rõ mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Luận án phản ánh khách quan những đóng góp mới, phù hợp kết quả nghiên cứu. - Phần tổng quan của luận án đã hệ thống các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và các công trình nghiên cứu của tác giả trong nước; khái quát được kết quả nghiên cứu từ các công trình có liên quan đến đề tài luận án; xác định rõ những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết tiếp. - Luận án đã nêu lên được những tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên về xây dựng lực lượng CAND qua hai giai đoạn (1997-2005) và (2005-2015). - Trên cơ sở nguồn các văn kiện, nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Công an Tỉnh Hưng Yên, luận án đã nêu lên được phương hướng, mục tiêu, nhiệm...

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn Văn Phúc (2019)

 • - Phân tích thực chất của đạo đức môi trường; mục tiêu, nội dung, chủ thể, phương thức xây dựng đạo đức môi trường. - Trình bày và phân tích những nhân tố tác động, thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Trần Thị Minh Tâm;  Advisor: Lê Văn Lân (2019)

 • - Luận án đã khảo sát và tập hợp được một số lượng lớn các tư liệu về thơ Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Hệ thống tư liệu sử dụng cho công việc tổng thuật tương đối rộng và có chọn lọc phù hợp với tinh thần của luận án. - Luận án đã khái quát về thơ Việt Nam đầu thế kỷ XXI trên các phương diện: quan niệm nghệ thuật, lực lượng sáng tác, và các khuynh hướng sáng tạo tiêu biểu. - Luận án đã khảo sát và chỉ ra một số đặc điểm nội dung thơ những năm đầu thế kỷ XXI: - Luận án đã khảo sát các đặc điểm về nghệ thuật thơ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI trên các phương diện: thể thơ, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu

 • Thesis


 • Authors: Phạm Thị Kim Xuyến;  Advisor: Phạm Bích San (2019)

 • - Trong luận án đã mô tả sự biến đổi cơ cấu lao động, việc làm ở khu vực thu hồi đất nông nghiệp, với sự áp dụng các lý thuyết biến đổi xã hội, lý thuyết di động xã hội, lý thuyết thị trường lao động và phương pháp điều tra Xã hội học, bước đầu được thể hiện một cách có căn cứ khoa học và tương đối hệ thống. - Khi thu hồi đất nông nghiệp nhiều hộ gia đình nông dân rơi vào trạng thái bị động, khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, qua nghiên cứu luận án phát hiện nhiều hộ gia đình nông dân đã nhanh nhạy, chủ động, sáng tạo để chuyển đổi nghề nghề và thích nghi với sự hụt hẫng, rủi ro do tác động của việc thu hồi đất sản xuất.

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Chiến Thắng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2019)

 • Đề tài "Báo chí với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" về cơ bản đã đạt được mục tiêu nghiên cứu là nhận diện, từ đó đánh giá thực trạng và hiệu quả truyền thông trên nền tảng lý thuyết đóng khung và truyền thông thuyết phục cho các cuộc vận động xã hội mà báo chí Việt Nam đã và đang thực hiện, thông qua việc trả lời được 3 câu hỏi nghiên cứu, kiểm định cho ra kết quả chấp nhận 4 giả thuyết nghiên cứu đặt ra. - Về thực trạng truyền tải thông điệp CVĐ của báo chí: Thông điệp về CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên báo chí tập trung vào chủ trương, chính sách hơn là khai thác sâu vào các khía cạnh tích cực liên quan tới sản phẩm hàng Việt Nam. Về hình thức thể loại thì tin tức sự kiện là thể loại chính trong cách thức đưa tin về CVĐ của bá...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Tố Uyên;  Advisor: Đào, Thanh Lan (2019)

 • Luận án có một số kết quả nghiên cứu mới như sau: - Luận án đã nghiên cứu hành động cầu khiến (HĐCK), của trẻ thiểu năng ngôn ngữ (TNNN) đặt trong sự so sánh với trẻ không TNNN. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ TNNN đã biểu đạt được khá đa dạng các tiểu loại HĐCK gồm 08/18 tiểu loại trong đó hai hành động có tần suất xuất hiện nhiều nhất là hành động yêu cầu và đề nghị trong quá trình tương tác với giáo viên và bạn bè xung quanh trẻ ở cả hai phương thức trực tiếp lẫn gián tiếp. Trẻ tiếp nhận HĐCK qua nhiều kênh, không chỉ qua lời nói mà còn thông qua các giao tiếp phi lời nói như cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong những tình huống giao tiếp cụ thể. - Ở phương thức cầu khiến trực tiếp, trẻ TNNN nói riêng và trẻ em nói chung rất hiếm khi sử dụng biểu thức ngôn hành cầu khiến tường mi...

 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thu Huyền;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2019)

 • Thứ nhất, từ việc hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của lý thuyết hình tượng tác giả và vận dụng nó vào việc nghiên cứu một thể loại văn học. Thứ hai, thông qua cái hình tượng tác giả, chúng tôi đề cập đến những vấn đề tạo nên dấu ấn, phong cách, tài năng của nhà văn. Thứ ba, thông qua những hình tượng tác giả trong thể hồi ký để chúng tôi khẳng định những cách tân trong việc làm mới lại khuôn khổ của thể loại cũ. Đặc biệt là hồi ký đã góp thêm những thành tựu riêng vào bức tranh chung của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới.

 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Thái;  Advisor: Phan, Thanh Khôi; Ngô, Thị Phượng (2019)

 • Luận án góp phần góp phần nhận định, đánh giá, tổng quát những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong giai đoạn hiện nay. - Luận án góp phần chỉ ra các giải pháp mang tính chất định hướng cho quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay