Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Nga;  Advisor: Lê, Quang Thiêm (2018)

 • Luận án khảo sát đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ tài chính (TNTC) Anh -Việt, dựa trên cơ sở thực hiện nghiên cứu đối chiếu để chuyển dịch TNTC từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đối chiếu chuyển dịch là chuyển dịch dựa trên cơ sở nghiên cứu đối chiếu, nó cho phép đảm bảo chất lượng dịch loại đơn vị này là dịch cấu tạo thuật ngữ là từ, ngữ và được coi là một trong các biện pháp chuyển dịch quan trọng, có nhiều ứng dụng trong dạy và học ngoại ngữ, dịch thuật ngữ, góp phần chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt, là phương thức đánh giá về lý luận ngôn ngữ học. Luận án áp dụng lý thuyết đối chiếu vào chuyển dịch đơn vị ngôn ngữ, cụ thể là từ và ngữ nhằm tìm ra những điểm giống và khác nhau để chuyển dịch một cách chính xác TNTC từ tiếng Anh sang những thuật ngữ tương đương trong tiếng Việt thuộc c...

 • Thesis


 • Authors: Đàm, Thế Vinh;  Advisor: Trần, Minh Trưởng (2017)

 • Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu về công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ góc độ tiếp cận chuyên ngành Hồ Chí Minh học: - Dựa trên nguồn tài liệu chính thống, luận án đã làm rõ nội dung cơ bản, đặc điểm và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị đối với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội. Đồng thời, luận án cũng đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị và những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác này trong Quân đội. - Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất phương hướng và các nhóm giải pháp cơ bản nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Thanh (2018)

 • - Luận án đã khảo sát, phân loại và miêu tả cấu trúc hình thức của diễn ngôn xã luận, cách thức tổ chức thông điệp của diễn ngôn như là một chiến lược giao tiếp, với các đặc điểm điển hình từ cấu trúc hình thức đến cấu trúc tổ chức ngữ nghĩa. - Luận án cũng phân tích ngữ cảnh sử dụng và lí giải chức năng như là động lực dụng học quan trọng thực hiện chức năng liên nhân, tư tưởng, văn bản của diễn ngôn xã luận. - Luận án chỉ ra các loại quan hệ, mạng quan hệ lập luận trong diễn ngôn xã luận thông qua những phương thức ngôn ngữ điển hình mang tính thể loại để phản ánh, chuyển tải và tác động đến người nhận nhằm đạt hiệu quả giao tiếp cao nhất.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Oanh;  Advisor: Dương, Văn Thịnh (2018)

 • - Luận án góp phần làm sáng tỏ quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại và vai trò của nó đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể: + Luận án đưa ra quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại với các đặc trưng cơ bản như sau: Thứ nhất, khoa học và công nghệ hiện đại là tổng thể gắn bó hữu cơ giữa khoa học và công nghệ. Thứ hai, khoa học và công nghệ hiện đại là kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, được đánh dấu mốc từ đầu thế kỷ XX. Thứ ba, sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ hiện đại đã đem lại những thành tựu mang tính bước ngoặt so với các giai đoạn trước, từ đó những tác động của chúng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. + Luậ...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hữu Thư;  Advisor: Vũ, Minh Giang (2017)

 • - Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thành phố toàn cầu gồm: khái niệm, hệ thống lý thuyết, phương pháp đánh giá, phân loại và xếp hạng các thành phố toàn cầu. - Thông qua nghiên cứu về một số thành phố của Pháp, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á để thấy rõ mức độ kết nối, hội nhập và toàn cầu hóa của các thành phố này với khu vực và thế giới. - Khái quát bức tranh tổng thể về quá trình ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng từ cuối thế kỷ XIX đến nay, trong đó có đánh giá mức độ CNH, HĐH của thành phố sau 30 năm đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến 2015) với Bộ 15 tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường. - Vận dụng phương pháp của GaWC để tính toán mức độ kết nối của Hải Phòng với thế giới. - Phân tích, đánh giá cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của Hải Phò...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Diệu Hương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2018)

 • Về phương diện lý luận: Kế thừa những quan điểm của các nhà tâm lý học trên thế giới và Việt Nam, chúng tôi quan niệm rằng: Tính cộng đồng là đặc điểm tâm lý nổi trội của cá nhân, nhóm xã hội hướng tới giá trị, mục đích chung thể hiện qua niềm tin, thái độ và hành động tương tác, ứng xử của họ; Tính cộng đồng củ doanh nhân trẻ là đặc điểm tâm lý nổi trội của các nhà kinh doanh hướng tới các giá trị mục đích chung có tuổi đời từ 18 tuổi đến 40 tuổi bỏ vốn, đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh nào đó nhằm tạo ra lợi nhuận và hướng tới giá trị, mục đích chung thể hiện qua niềm tin, thái độ và hành động tương tác, ứng xử của họ. Tính cộng đồng của doanh nhân trẻ Việt Nam biểu hiện qua ba mặt: niềm tin , thái độ và hành động ứng xử. Ba mặt biểu hiện này có tính liên hệ biện chứng, khách ...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lê Huy;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2017)

 • - Bằng việc bổ sung tư liệu khảo cổ học, kết hợp với việc phân tích địa bàn hoạt động của các thủ lĩnh họ Đỗ (Chu Diên, Cửu Chân) đặt trong mối liên hệ với tuyến giao thông sông Đáy, Luận án làm rõ quá trình thay đổi kết cấu quyền lực địa phương ở khu vực đồng bằng và khe động sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Luận án chỉ ra quá trình “bản địa hóa” và phát triển thành tầng lớp thủ lĩnh địa phương của các nhóm di dân xuyên suốt từ thời Lục triều qua Tùy Đường, mối quan hệ giữa các thủ lĩnh có nguồn gốc di dân với các cuộc khởi nghĩa nổ ra tại Giao Châu – An Nam dưới thời Đường. - Trên cơ sở phân loại, đánh giá lại các tư liệu liên quan đến khởi nghĩa Phùng Hưng, Luận án khảo cứu lại vấn đề đất bản bộ của Phùng Hưng, phân tích diễn biến khởi nghĩa với các mốc thời đi...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thủy;  Advisor: Lâm, Bá Nam (2017)

 • Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh: - Dựa trên nguồn tài liệu chính thống của các học giả, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, luận án đã làm sáng tỏ hệ thống khái niệm, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc; làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng đó. - Trên cơ sở đó, luận án đánh giá đúng thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và vấn đề đặt ra trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên từ 1997 đến nay. Qua đó, đề xuất được những phương hướng và giải pháp thiết thực, khả thi nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đo...