Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Đạt;  Advisor: Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn; Đặng, Xuân Kỳ, Người hướng dẫn (2002)

 • 165 tr; Cơ sở hình thành những quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nội dung của một số quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong một số lĩnh vực điển hình của cách mạng Việt Nam và vận dụng quan điểm biện chứng trong tư (...); Electronic Resources; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Trần, Xuân Điệp;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Thanh, người hướng dẫn; Diệp, Quang Ban, người hướng dẫn (2002)

 • 192 tr.; Làm rõ khái niệm kỳ thị giới tính trong ngôn ngữ và mối quan hệ giữa ngôn ngữ với thực tế xã hội. Từ đó xem xét những biểu hiện của đặc điểm kỳ thị giới tính đối với nữ giớí và nam giới trong tiếng Anh, tiếng Việt. Nêu phương pháp quy hoạch đối với kỳ thị (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Diệu Thuý;  Advisor: Phạm, Đình Huỳnh, người hướng dẫn; Bùi, Thế Cường, người hướng dẫn (2002)

 • 183 tr. + tóm tắt LA + 01 đĩa mềm; Nhận diện thực trạng vi phạm pháp luật ở người chưa thành niên và phân tích nguồn gốc xã hội của các hành vi vi phạm pháp luật của họ. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần bảo vệ, chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên trong gia đình, nhà trường cũng (...); Electronic Resources; Luận án TS. Xã hội học -- Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tất Thắng;  Advisor: Nguyễn, Lai, người hướng dẫn (1996)

 • 175 tr; Xác lập các tiêu chí cụ thể để tập hợp danh sách các đơn vị của nhóm từ tiếng Việt. Từ đó đi sâu nghiên cứu hoạt động của nhóm từ trong phong cách ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại và hoạt động của loại từ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật; Electronic Resources; Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn,Thị Liên Hương;  Advisor: PGS Nguyễn Quốc Hùng; PGS Nguyễn Văn Hàm (2001)

 • 171 tr; Lần đầu tiên được nghiên cứu chuyên sâu ở Việt Nam, đề tài đã tập hợp và xử lý một cách có hệ thống các tài liệu, tư liệu liên quan đến vấn đề phân chia nước Đức cũ và hình thành hai Nhà nước Đức mới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Luận án đã góp phần lấ (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử cận-hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành;  Advisor: GS. Phan Cự Đệ (2002)

 • Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia hà Nội, 2002; 190 tr; Luận án khảo sát và đánh giá một cách có hệ thống toàn bộ tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng từ góc độ đặc trưng thể loại, từ đó chỉ ra những đóng góp quan trọng của nhà văn về một số phương diện cơ bản : nhân vật, kết cấu, ngôn ngữ tiểu thuyết. Trên cơ sở tổn (...); Electronic Resources