Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn,Thị Liên Hương;  Advisor: PGS Nguyễn Quốc Hùng; PGS Nguyễn Văn Hàm (2001)

 • 171 tr; Lần đầu tiên được nghiên cứu chuyên sâu ở Việt Nam, đề tài đã tập hợp và xử lý một cách có hệ thống các tài liệu, tư liệu liên quan đến vấn đề phân chia nước Đức cũ và hình thành hai Nhà nước Đức mới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Luận án đã góp phần lấ (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử cận-hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành;  Advisor: GS. Phan Cự Đệ (2002)

 • Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia hà Nội, 2002; 190 tr; Luận án khảo sát và đánh giá một cách có hệ thống toàn bộ tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng từ góc độ đặc trưng thể loại, từ đó chỉ ra những đóng góp quan trọng của nhà văn về một số phương diện cơ bản : nhân vật, kết cấu, ngôn ngữ tiểu thuyết. Trên cơ sở tổn (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Lưu;  Advisor: Lê, Chí Quế, người hướng dẫn (2012)

 • 225 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về truyền thuyết dân gian xứ Nghệ. Nghiên cứu truyền thuyết dân gian xứ Nghệ nhìn từ đặc trưng thể loại: không gian trong truyền thuyết dân gian xứ Nghệ; thời gian trong truyền thuyết dân gian xứ Nghệ; cấu trúc truyền thuyết với các dạng môtit ti (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đinh, Kiều Châu;  Advisor: Lê, Quang Thiêm , người hướng dẫn (2011)

 • 204 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu những khía cạnh lí luận ngôn ngữ học thuộc bình diện kí hiệu học ngôn ngữ, giao tiếp ngôn ngữ và ngôn ngữ truyền thông trong các hoạt động truyền thông xã hội: Những khía cạnh lí thuyết về truyền thông; Truyền thông xã hội; Ngôn ngữ và (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Giới;  Advisor: Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn (2011)

 • 212 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại hcoj Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1985: trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của quan niệm văn học nghệ thuật là vũ khí; quan điểm văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, tác phẩm văn nghệ là vũ khí trong các tài liệu, văn kiện (...); Electronic Resources