Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Lưu;  Advisor: Lê, Chí Quế, người hướng dẫn (2012)

 • 225 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về truyền thuyết dân gian xứ Nghệ. Nghiên cứu truyền thuyết dân gian xứ Nghệ nhìn từ đặc trưng thể loại: không gian trong truyền thuyết dân gian xứ Nghệ; thời gian trong truyền thuyết dân gian xứ Nghệ; cấu trúc truyền thuyết với các dạng môtit ti (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đinh, Kiều Châu;  Advisor: Lê, Quang Thiêm , người hướng dẫn (2011)

 • 204 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu những khía cạnh lí luận ngôn ngữ học thuộc bình diện kí hiệu học ngôn ngữ, giao tiếp ngôn ngữ và ngôn ngữ truyền thông trong các hoạt động truyền thông xã hội: Những khía cạnh lí thuyết về truyền thông; Truyền thông xã hội; Ngôn ngữ và (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Giới;  Advisor: Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn (2011)

 • 212 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại hcoj Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1985: trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của quan niệm văn học nghệ thuật là vũ khí; quan điểm văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, tác phẩm văn nghệ là vũ khí trong các tài liệu, văn kiện (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Khang , người hướng dẫn (2011)

 • 192 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ một vài vấn đề liên quan đến lý thuyết ngôn ngữ học nhân chủng và những vấn đề lý thuyết đã có về thành ngữ. Xác định hướng nghiên cứu cụ thể mà ngôn ngữ học nhân chủng có thể áp dụng để nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt. Trình bày khái quát một vài n (...); Electronic Resources