HUS - Dissertations : [669]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 669
  • 01050004336.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Trần, Hồng Thái, 1978-;  Advisor: Vũ, Văn Khương ; Lê, Đình Định (2019)

  • Nghiên cứu sự ổn định của nghiệm của hai lớp phương trình sai phân cấp hai dạng phân thức và một lớp phương trình sai phân cấp bốn dạng phân thức. Xây dựng dạng tiệm cận của nghiệm chứa hàm logarit tự nhiên của một dạng phương trình sai phân cấp ba dạng phân thức. Phân tích sự ổn định của điểm cân bằng của hai lớp hệ phương trình sai phân dạng phân thức.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 669

HUS - Dissertations : [669]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 669
  • 01050004336.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Trần, Hồng Thái, 1978-;  Advisor: Vũ, Văn Khương ; Lê, Đình Định (2019)

  • Nghiên cứu sự ổn định của nghiệm của hai lớp phương trình sai phân cấp hai dạng phân thức và một lớp phương trình sai phân cấp bốn dạng phân thức. Xây dựng dạng tiệm cận của nghiệm chứa hàm logarit tự nhiên của một dạng phương trình sai phân cấp ba dạng phân thức. Phân tích sự ổn định của điểm cân bằng của hai lớp hệ phương trình sai phân dạng phân thức.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 669