ULIS - Master Theses : [1769]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1769
 • 02050000231_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Tố Uyên;  Advisor: Đào, Thanh Lan (2011)

 • Trình bày cơ sở lí luận liên quan đến đề tài: hành động ngôn từ; Hành động cầu khiến tiếng Việt; Hành động đề nghị trong mối quan hệ với hành động cầu khiến; Hành động đề nghị và tính lịch sự. Nghiên cứu nhận diện hành động đề nghị trong tiếng Việt: nghiên cứu tiêu chí nhận diện hành động đề nghị trong tiếng Việt và phương pháp nhận diện hành động đề nghị trong tiếng Việt. Trình bày phương thức biểu hiện hành động đề nghị trong tiếng Việt: Phương thức biểu hiện hành động đề nghị trực tiếp và gián tiếp

 • 04056000021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thị Hoài Nam;  Advisor: Ngô, Minh Thủy (2017)

 • Thành ngữ là một trong những đơn vị ngôn ngữ cơ bản trong hệ thống các đơn vị ngôn ngữ. Thành ngữ xuất hiện và luôn gắn liền trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, do đó trong thành ngữ thường phản ánh nét văn hóa, phong tục, cách nghĩ của con người. Thành ngữ xét theo trường từ vựng, có thể chia thành hai nhóm lớn là từ chỉ những yếu tố thuộc thế giới tự nhiên (từ chỉ con vật, từ chỉ thực vật, từ chỉ con số, từ chỉ màu sắc…) và từ chỉ những yếu tố thuộc thế giới con người (từ chỉ bộ phận cơ thể, từ chỉ các hoạt động, tư duy của con người…). Tương tự các ngôn ngữ khác, tiếng Nhật và tiếng Việt có số lượng thành ngữ phong phú và được sử dụng nhiều trong văn học và giao tiếp hàng ngày...<...

 • 04056000012.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Kiều Hưng;  Advisor: Ngô, Minh Thủy (2015)

 • Luận văn đã đưa ra được một cách hệ thống các từ chỉ màu trong tiếng Nhật và so sánh đối chiếu với nhóm từ tương ứng trong tiếng Việt về số lượng, phân loại và ý nghĩa (bao gồm nghĩa thực và nghĩa biểu trưng) mà các nghiên cứu trước đó mới chỉ khai thác ở các phương diện cụ thể, hơn nữa cũng chưa có nghiên cứu nào về từ chỉ màu sắc có so sánh đối chiếu giữa tiếng Nhật và tiếng Việt. Luận văn cũng đã chứng minh, làm rõ hơn về điểm tương đồng và khác biệt của nhóm từ này trong hai ngôn ngữ Nhật Việt dựa trên cơ sở lí luận ngôn ngữ nói chung và của từng thứ tiếng nói riêng, đặc biệt trong chương 3, bằng việc khảo sát tác phẩm văn học “Nỗi buồn chiến tranh” của tác giả Bảo Ninh và bản dịc...

 • 04056000010.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Bích Hà (2015)

 • Đây là cơ sở lý luận để các học viên người Việt học tiếng Nhật có thể hiểu và sử dụng từ chỉ thị tiếng Nhật nhanh hơn. Tiếp theo, chúng tôi thống kê, tổng hợp 233 ví dụ từ chỉ thị trong tác phẩm “Tốt-tô-chan cô bé ngồi bên cửa sổ” và 116 ví dụ từ chỉ thị trong tác phẩm “Kitchen” rồi đối chiếu các biểu hiện trong tiếng Nhật với bản dịch tiếng Việt. Qua đó, đưa ra 17 đặc trưng khi dịch từ chỉ thị tiếng Nhật sang tiếng Việt trong các tác phẩm văn học. Cuối cùng chúng tôi tiến hành điều tra về khả năng hiểu, sử dụng từ chỉ thị tiếng Nhật của học viên người Việt. Và dựa trên kết quả điều tra này để đưa ra một số đề xuất về việc dạy-học từ chỉ thị tiếng Nhật cũng như một số bài tập để ...

 • 04055000014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Vân Quỳnh;  Advisor: Lutvogt, Dorte (2016)

 • Luận văn tổng kết lại lí thuyết về hàm ngôn hội thoại đặc biệt là lí thuyết hàm ngôn hội thoại của Paul Grice; Tổng kết lí thuyết về truyện cười cũng như lí thuyết tạo tiếng cười theo lí thuyết của Raskin. Theo đó, tiếng cừoi được tạo ra theo phương thức đối lập (script opposition); Nghiên cứu tổng thể hàm ngôn hội thoại trong truyện cười tiếng Đức, cụ thể trong truyện cười về dân tộc East Frisia (một dân tộc phía bắc nước Đức), đồng thời về lịch sử truyện cười của vùng này; Hàm ngôn hội thoại có tồn tại trong truyện cười, hầu hết tất cả các truyện cười với hàm ngôn đều có thể lí giải bằng lí thuyết của Raskin và Grice...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1769

ULIS - Master Theses : [1769]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1769
 • 02050000231_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Tố Uyên;  Advisor: Đào, Thanh Lan (2011)

 • Trình bày cơ sở lí luận liên quan đến đề tài: hành động ngôn từ; Hành động cầu khiến tiếng Việt; Hành động đề nghị trong mối quan hệ với hành động cầu khiến; Hành động đề nghị và tính lịch sự. Nghiên cứu nhận diện hành động đề nghị trong tiếng Việt: nghiên cứu tiêu chí nhận diện hành động đề nghị trong tiếng Việt và phương pháp nhận diện hành động đề nghị trong tiếng Việt. Trình bày phương thức biểu hiện hành động đề nghị trong tiếng Việt: Phương thức biểu hiện hành động đề nghị trực tiếp và gián tiếp

 • 04056000021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thị Hoài Nam;  Advisor: Ngô, Minh Thủy (2017)

 • Thành ngữ là một trong những đơn vị ngôn ngữ cơ bản trong hệ thống các đơn vị ngôn ngữ. Thành ngữ xuất hiện và luôn gắn liền trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, do đó trong thành ngữ thường phản ánh nét văn hóa, phong tục, cách nghĩ của con người. Thành ngữ xét theo trường từ vựng, có thể chia thành hai nhóm lớn là từ chỉ những yếu tố thuộc thế giới tự nhiên (từ chỉ con vật, từ chỉ thực vật, từ chỉ con số, từ chỉ màu sắc…) và từ chỉ những yếu tố thuộc thế giới con người (từ chỉ bộ phận cơ thể, từ chỉ các hoạt động, tư duy của con người…). Tương tự các ngôn ngữ khác, tiếng Nhật và tiếng Việt có số lượng thành ngữ phong phú và được sử dụng nhiều trong văn học và giao tiếp hàng ngày...<...

 • 04056000012.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Kiều Hưng;  Advisor: Ngô, Minh Thủy (2015)

 • Luận văn đã đưa ra được một cách hệ thống các từ chỉ màu trong tiếng Nhật và so sánh đối chiếu với nhóm từ tương ứng trong tiếng Việt về số lượng, phân loại và ý nghĩa (bao gồm nghĩa thực và nghĩa biểu trưng) mà các nghiên cứu trước đó mới chỉ khai thác ở các phương diện cụ thể, hơn nữa cũng chưa có nghiên cứu nào về từ chỉ màu sắc có so sánh đối chiếu giữa tiếng Nhật và tiếng Việt. Luận văn cũng đã chứng minh, làm rõ hơn về điểm tương đồng và khác biệt của nhóm từ này trong hai ngôn ngữ Nhật Việt dựa trên cơ sở lí luận ngôn ngữ nói chung và của từng thứ tiếng nói riêng, đặc biệt trong chương 3, bằng việc khảo sát tác phẩm văn học “Nỗi buồn chiến tranh” của tác giả Bảo Ninh và bản dịc...

 • 04056000010.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Bích Hà (2015)

 • Đây là cơ sở lý luận để các học viên người Việt học tiếng Nhật có thể hiểu và sử dụng từ chỉ thị tiếng Nhật nhanh hơn. Tiếp theo, chúng tôi thống kê, tổng hợp 233 ví dụ từ chỉ thị trong tác phẩm “Tốt-tô-chan cô bé ngồi bên cửa sổ” và 116 ví dụ từ chỉ thị trong tác phẩm “Kitchen” rồi đối chiếu các biểu hiện trong tiếng Nhật với bản dịch tiếng Việt. Qua đó, đưa ra 17 đặc trưng khi dịch từ chỉ thị tiếng Nhật sang tiếng Việt trong các tác phẩm văn học. Cuối cùng chúng tôi tiến hành điều tra về khả năng hiểu, sử dụng từ chỉ thị tiếng Nhật của học viên người Việt. Và dựa trên kết quả điều tra này để đưa ra một số đề xuất về việc dạy-học từ chỉ thị tiếng Nhật cũng như một số bài tập để ...

 • 04055000014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Vân Quỳnh;  Advisor: Lutvogt, Dorte (2016)

 • Luận văn tổng kết lại lí thuyết về hàm ngôn hội thoại đặc biệt là lí thuyết hàm ngôn hội thoại của Paul Grice; Tổng kết lí thuyết về truyện cười cũng như lí thuyết tạo tiếng cười theo lí thuyết của Raskin. Theo đó, tiếng cừoi được tạo ra theo phương thức đối lập (script opposition); Nghiên cứu tổng thể hàm ngôn hội thoại trong truyện cười tiếng Đức, cụ thể trong truyện cười về dân tộc East Frisia (một dân tộc phía bắc nước Đức), đồng thời về lịch sử truyện cười của vùng này; Hàm ngôn hội thoại có tồn tại trong truyện cười, hầu hết tất cả các truyện cười với hàm ngôn đều có thể lí giải bằng lí thuyết của Raskin và Grice...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1769