UEB - Dissertations : [113]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113
 • 00050010709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Thị Kim Chi (2020)

 • Luận án xây dựng khung phân tích tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các nước thành viên, bao gồm các kênh tác động, các yếu tố quyết định tác động và tác động tổng thể của FTA đối với FDI. Đánh giá tác động của EVFTA đến FDI nói chung vào Việt Nam dựa trên khung phân tích tác động và phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng EVFTA có cả tác động tích cực và tiêu cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Một mặt, EVFTA làm gia tăng số lượng FDI từ cả các đối tác trong và ngoài EU; cải thiện chất lượng dòng vốn FDI; nâng cao vị thế và mức độ tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực; cải thiện cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; tăn...

 • 00050010706.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thiết Lĩnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội; Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Luận án góp phần làm rõ hơn lý luận về hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm luận giải rõ khái niệm và làm rõ những nội dung hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án đã xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ nhà nước đến hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, luận án đã làm rõ mối quan hệ lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp trong thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án làm rõ các hình thức hỗ trợ Nhà nước đối với hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng hỗ trợ của nhà nước đến hoạt động của DNNVV Hà Nộ...

 • 00051000518.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Shashi, Kant Prasad Chaudhary;  Advisor: Nguyễn, Việt Khôi (2020)

 • Summary of the new findings of the thesis: a. A long-run relationship exists between exports and GDP of Vietnam and shows a substantial long-run contribution of exports in the real GDP. A short-run relationship also exists between them. b. Agriculture, mining, foods and beverages, textile and footwear, computer and electronics, electrical machinery, manufacturing not elsewhere classified, wholesale and retail trade, hotels and restaurants, and transport and storage have contributed significantly in the domestic value added export of Vietnam. c. Except agriculture, mining, and hotels and restaurant, the remaining industries do also have significant contributions in foreign value adde...

 • 05050003901.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê; Phạm, Văn Thuần (2020)

 • Góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về quản lý đào tạo nói chung và quản lý đào tạo theo tiếp cận CDIO trong các trường đại học nói riêng, nêu ra kinh nghiệm quốc tế và đúc rút kinh nghiệm về quản lý đào tạo theo tiếp cận này để có thể áp dụng tại Việt Nam. Đánh giá được thực trạng hiện tại về đào tạo và quản lý đào tạo, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, rào cản và những thách thức cũng như những nguyên nhân của vấn đề này khi đào tạo các ngành kỹ thuật theo tiếp cận CDIO tại trường Đại học Điện lực

 • 00050010601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Luận án tiếp cận dưới góc độ Kinh tế chính trị, theo đó làm rõ các yếu tố tác động đến an ninh nguồn nước trên dòng chính sông Đà thuộc tỉnh Lai Châu, tác động đến tình hình CT-KT-XH trong đó có lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân và các doanh nghiệp trong việc khai thác, s d ng nguồn nước vào sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đảm bảo môi trường sống. Khi nhận diện các yếu tố tác động, các định hướng và giải pháp được đề xuất nhằm tăng cường đảm bảo an ninh nguồn nước trong thời gian sắp tới

 • 00050010499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thế Vinh;  Advisor: Hoàng, Văn Hải ; Nguyễn, Quý Thanh (2020)

 • Tổng quan và hệ thống hoá các vấn đề lý luận,thực tiễn về quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: xác định khái niệm, nội dung, biểu hiện và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp. Luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy thực hiện quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp tại các trường đại học khối ngành kinh tế-kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Luận án nêu rõ tổng quan và hệ thống hoá các vấn đề lý luận,thực tiễn về quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: xác định khái niệm, nội dung, biểu hiện và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp. Luận án còn đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc ...

 • 00050010291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lành;  Advisor: Nguyễn, Huy Đường (2019)

 • Hệ thống hoá và làm rõ thêm cơ sở khoa học về phát triển nguồn nhân lực (NNL) tại ngân hàng thương mại (NHTM tiếp cận dư i chuyên ngành kinh tế chính trị, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phát triển NNL tại NHTM, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phát triển NNL các NHTM Việt Nam, trên cơ cở phân tích tập trung vào nhận diện những điểm còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ được nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế này. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển NNL các NHTM Việt Nam trong thời gian tới dưới góc độ chuyên ngành kinh tế chính trị

 • 02050004895.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Lệ Thủy;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thiện; Nguyễn, Thị Kiều Anh (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về hồi ký văn học xác định rõ đặc điểm thể loại hồi ký văn học, tìm hiểu phân tích và đánh giá sự phát triển của hồi ký văn học và những cây bút hồi ký văn học tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thƣởng thức hồi ký văn học khẳng định những đóng góp của hồi ký văn học đối với đời sống xã hội và nhất là đóng góp về mặt phát triển thể loại. Sưu tầm, phân loại hồi ký văn học của các nhà văn qua các thời kỳ. Luận án có những đóng góp về mặt tƣ liệu (sưu tầm hơn 50 tác phẩm hồi ký văn học) tham khảo thiết thực đối với việc nghiên cứu giảng dạy, học tập văn học Việt Nam hiện đại.

 • THESIS -FINAL.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính; Nguyễn, Thành Hiếu (2017)

 • Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là kết hợp giải tích với mô phỏng Monte-Carlo sử dụng máy tính. Phương pháp giải tích được sử dụng để thiết lập phương trình tính toán tốc độ truyền tối đa của hệ thống. Mô phỏng Monte-Carlo được sử dụng để tính toán phân bổ công suất cho các sóng mang con để đạt được dung lượng tối đa qua tốc độ truyền tối đa của CRS.

 • 00050010142.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thanh; Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến nợ công cấp địa phương trong đó nhấn mạnh mối quan hệ với phân cấp ngân sách nhà nước giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế địa phương. Nghiên cứu kinh nghiệm về nợ công cấp địa phương và quản lý nợ công cấp địa phương ở một số nước trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng nợ công cấp địa phương ở Việt Nam trong mối quan hệ với nợ công quốc gia hiện nay từ khuôn khổ pháp lý đến quy mô, tỷ trọng nợ công địa phương để làm rõ những thành công và những tồn tại, bất cập cùng nguyên nhân...

 • 00050010141.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hà, Văn Đổng;  Advisor: Phan, Huy Đường (2019)

 • Tổng quan và đánh giá kết quả những công trình nghiên cứu đã công bố của các tác giả đi trước liên quan trực tiếp đến kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn ở địa phương, tìm thấy những “khoảng trống” trong nghiên cứu, xác định vấn đề lý luận và thực tiễn mà luận án cần tiếp tục làm rõ. Hệ thống hóa, bổ sung, hoàn thiện khung lý luận về phát triển kinh tế nông thôn cấp tỉnh. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về phát triển kinh tế nông thôn và rút ra một số bài học cho tỉnh Thái Bình. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông thôn ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 - 2017, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra q...

 • 00050010140.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Giang, Thanh Long (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu về lợi ích của BHYT đối với mọi người nói chung và đối với nhóm NCT nói riêng để tìm ra các vấn đề chưa được nghiên cứu mà luận án sẽ bổ sung, giải quyết. Trên cơ sở hệ thống hóa, luận án làm rõ cơ sở lý luận với tư cách là khung lý thuyết phân tích về lợi ích của BHYT đối với NCT. Khảo cứu, phân tích chương trình BHYT cho NCT ở một số quốc gia trên thế giới để rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng lợi ích của BHYT đối với NCT ở Việt Nam, trong đó, tập trung vào những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện chính sách BHYT cho NCT. Trên cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt là thực trạng lợi ích c...

 • 00050010139.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Trọng Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thiên; Nguyễn, Cẩm Nhung (2019)

 • Tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến nợ công bền vững cả trên phương diện khuôn khổ lý thuyết đánh giá bền vững nợ công và khuôn khổ quản lý nợ công và các nghiên cứu liên quan đến nợ công và quản lý nợ công ở Việt nam nhằm xác định khoảng trống nghiên cứu của Luận án. Làm rõ các khái niệm có liên quan đến nợ công bền vững; đồng thời xây dựng khuôn khổ đánh giá bền vững nợ công về mặt định lượng và khuôn khổ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý nợ công trên giác độ ảnh hưởng đến bền vững nợ công. Tổng hợp nguyên nhân, diễn biến hậu quả của các cuộc khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ điển hình gần đây; đồng thời nghiên cứu các tình huống quản lý nợ công, gồm cả các tình huống đư...

 • 00050010138.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Ái;  Advisor: Nguyễn, Đình Cung; Nguyễn, Thị Kim Anh (2019)

 • Nghiên cứu tính bền vững của các DNXH so với tính bền vững của TCPCP. Nghiên cứu việc TCPCP tham gia hoạt động kinh doanh và vận hành DNXH nhằm đảm bảo nguồn vốn xã hội bền vững. Nghiên cứu xu hướng, chính sách, môi trường pháp lý hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại một số quốc gia trên thế giới. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất các chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Việt Nam vì mục tiêu bền vững.

 • 00050010137.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Mỹ Hằng Phương;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Sơn (2019)

 • Xây dựng khung phân tích đánh giá thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) cho các địa phương. Đánh giá thực trạng phân bổ nguồn vốn NSNN cho các địa phương từ năm 2001-nay. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao kết quả phân bổ NSNN cho các địa phương ở Việt Nam

 • 00050010136.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Tạ, Huy Hùng;  Advisor: Lê, Quân (2019)

 • Xây dựng khung lý thuyết về PLNLLĐ theo tiếp cận KNL bao gồm: tiếp cận PTNLLĐ, tiêu chí đánh giá sự PTNLLĐSN theo tiếp cận KNL, nội dung PTNLĐSN theo tiếp cận KNL. Nghiên cứu, xây dựng mô hình lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng tới PTNLLĐSNtheo tiếp cận KNL. Đánh giá thực trạng PTNLLĐSN tại tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận KNL gồm 3 nội dung chính: (i) đánh giá thực trạng mức độ đáp ứng yêu cầu chuẩn năng lực theo KNL của NLLĐSN tỉnh Hòa Bình, (ii) thực trạng nội dung PTNLLĐSN tại tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận KNL gồm: quy hoạch với NLLĐSN; đào tạo, bồi dưỡng với NLLĐSN; đánh giá NLLĐSN; đãi ngộ với NLLĐSN và (iii) thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến PTNLLĐSN tại tỉnh Hòa Bình (luận án phân t...

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • 00050010249.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2019)

 • Làm rõ cơ sở lý luận chung về công nghệ cao và vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vai trò của nhà nước trong phát triển công nghệ cao, từ đó rút ra một số bài học thiết thực cho Việt Nam. Phân tích thực trạng vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam, đưa ra những nhận định, đánh giá cần thiết, đặc biệt chỉ ra những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của chúng trong lĩnh vực này. Đề xuất các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam trong thời gian tới

 • 00050010193.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Minh Đạo;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2019)

 • Nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận về mô hình TĐKTNN ở Việt Nam. Phân tích thực trạng hoạt động của mô hình TĐKTNN thời gian từ cuối năm 2010 cho đến 5/2018. Phân tích và làm rõ nguyên nhân những tồn tại của mô hình TĐKTNN ở Việt Nam. Đề xuất mô hình TĐKTNN ở Việt Nam và các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của TĐKTNN trong bối cảnh mới

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113

UEB - Dissertations : [113]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113
 • 00050010709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Thị Kim Chi (2020)

 • Luận án xây dựng khung phân tích tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các nước thành viên, bao gồm các kênh tác động, các yếu tố quyết định tác động và tác động tổng thể của FTA đối với FDI. Đánh giá tác động của EVFTA đến FDI nói chung vào Việt Nam dựa trên khung phân tích tác động và phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng EVFTA có cả tác động tích cực và tiêu cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Một mặt, EVFTA làm gia tăng số lượng FDI từ cả các đối tác trong và ngoài EU; cải thiện chất lượng dòng vốn FDI; nâng cao vị thế và mức độ tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực; cải thiện cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; tăn...

 • 00050010706.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thiết Lĩnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội; Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Luận án góp phần làm rõ hơn lý luận về hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm luận giải rõ khái niệm và làm rõ những nội dung hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án đã xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ nhà nước đến hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, luận án đã làm rõ mối quan hệ lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp trong thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án làm rõ các hình thức hỗ trợ Nhà nước đối với hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng hỗ trợ của nhà nước đến hoạt động của DNNVV Hà Nộ...

 • 00051000518.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Shashi, Kant Prasad Chaudhary;  Advisor: Nguyễn, Việt Khôi (2020)

 • Summary of the new findings of the thesis: a. A long-run relationship exists between exports and GDP of Vietnam and shows a substantial long-run contribution of exports in the real GDP. A short-run relationship also exists between them. b. Agriculture, mining, foods and beverages, textile and footwear, computer and electronics, electrical machinery, manufacturing not elsewhere classified, wholesale and retail trade, hotels and restaurants, and transport and storage have contributed significantly in the domestic value added export of Vietnam. c. Except agriculture, mining, and hotels and restaurant, the remaining industries do also have significant contributions in foreign value adde...

 • 05050003901.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê; Phạm, Văn Thuần (2020)

 • Góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về quản lý đào tạo nói chung và quản lý đào tạo theo tiếp cận CDIO trong các trường đại học nói riêng, nêu ra kinh nghiệm quốc tế và đúc rút kinh nghiệm về quản lý đào tạo theo tiếp cận này để có thể áp dụng tại Việt Nam. Đánh giá được thực trạng hiện tại về đào tạo và quản lý đào tạo, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, rào cản và những thách thức cũng như những nguyên nhân của vấn đề này khi đào tạo các ngành kỹ thuật theo tiếp cận CDIO tại trường Đại học Điện lực

 • 00050010601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Luận án tiếp cận dưới góc độ Kinh tế chính trị, theo đó làm rõ các yếu tố tác động đến an ninh nguồn nước trên dòng chính sông Đà thuộc tỉnh Lai Châu, tác động đến tình hình CT-KT-XH trong đó có lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân và các doanh nghiệp trong việc khai thác, s d ng nguồn nước vào sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đảm bảo môi trường sống. Khi nhận diện các yếu tố tác động, các định hướng và giải pháp được đề xuất nhằm tăng cường đảm bảo an ninh nguồn nước trong thời gian sắp tới

 • 00050010499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thế Vinh;  Advisor: Hoàng, Văn Hải ; Nguyễn, Quý Thanh (2020)

 • Tổng quan và hệ thống hoá các vấn đề lý luận,thực tiễn về quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: xác định khái niệm, nội dung, biểu hiện và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp. Luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy thực hiện quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp tại các trường đại học khối ngành kinh tế-kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Luận án nêu rõ tổng quan và hệ thống hoá các vấn đề lý luận,thực tiễn về quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: xác định khái niệm, nội dung, biểu hiện và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp. Luận án còn đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc ...

 • 00050010291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lành;  Advisor: Nguyễn, Huy Đường (2019)

 • Hệ thống hoá và làm rõ thêm cơ sở khoa học về phát triển nguồn nhân lực (NNL) tại ngân hàng thương mại (NHTM tiếp cận dư i chuyên ngành kinh tế chính trị, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phát triển NNL tại NHTM, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phát triển NNL các NHTM Việt Nam, trên cơ cở phân tích tập trung vào nhận diện những điểm còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ được nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế này. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển NNL các NHTM Việt Nam trong thời gian tới dưới góc độ chuyên ngành kinh tế chính trị

 • 02050004895.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Lệ Thủy;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thiện; Nguyễn, Thị Kiều Anh (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về hồi ký văn học xác định rõ đặc điểm thể loại hồi ký văn học, tìm hiểu phân tích và đánh giá sự phát triển của hồi ký văn học và những cây bút hồi ký văn học tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thƣởng thức hồi ký văn học khẳng định những đóng góp của hồi ký văn học đối với đời sống xã hội và nhất là đóng góp về mặt phát triển thể loại. Sưu tầm, phân loại hồi ký văn học của các nhà văn qua các thời kỳ. Luận án có những đóng góp về mặt tƣ liệu (sưu tầm hơn 50 tác phẩm hồi ký văn học) tham khảo thiết thực đối với việc nghiên cứu giảng dạy, học tập văn học Việt Nam hiện đại.

 • THESIS -FINAL.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính; Nguyễn, Thành Hiếu (2017)

 • Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là kết hợp giải tích với mô phỏng Monte-Carlo sử dụng máy tính. Phương pháp giải tích được sử dụng để thiết lập phương trình tính toán tốc độ truyền tối đa của hệ thống. Mô phỏng Monte-Carlo được sử dụng để tính toán phân bổ công suất cho các sóng mang con để đạt được dung lượng tối đa qua tốc độ truyền tối đa của CRS.

 • 00050010142.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thanh; Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến nợ công cấp địa phương trong đó nhấn mạnh mối quan hệ với phân cấp ngân sách nhà nước giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế địa phương. Nghiên cứu kinh nghiệm về nợ công cấp địa phương và quản lý nợ công cấp địa phương ở một số nước trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng nợ công cấp địa phương ở Việt Nam trong mối quan hệ với nợ công quốc gia hiện nay từ khuôn khổ pháp lý đến quy mô, tỷ trọng nợ công địa phương để làm rõ những thành công và những tồn tại, bất cập cùng nguyên nhân...

 • 00050010141.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hà, Văn Đổng;  Advisor: Phan, Huy Đường (2019)

 • Tổng quan và đánh giá kết quả những công trình nghiên cứu đã công bố của các tác giả đi trước liên quan trực tiếp đến kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn ở địa phương, tìm thấy những “khoảng trống” trong nghiên cứu, xác định vấn đề lý luận và thực tiễn mà luận án cần tiếp tục làm rõ. Hệ thống hóa, bổ sung, hoàn thiện khung lý luận về phát triển kinh tế nông thôn cấp tỉnh. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về phát triển kinh tế nông thôn và rút ra một số bài học cho tỉnh Thái Bình. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông thôn ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 - 2017, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra q...

 • 00050010140.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Giang, Thanh Long (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu về lợi ích của BHYT đối với mọi người nói chung và đối với nhóm NCT nói riêng để tìm ra các vấn đề chưa được nghiên cứu mà luận án sẽ bổ sung, giải quyết. Trên cơ sở hệ thống hóa, luận án làm rõ cơ sở lý luận với tư cách là khung lý thuyết phân tích về lợi ích của BHYT đối với NCT. Khảo cứu, phân tích chương trình BHYT cho NCT ở một số quốc gia trên thế giới để rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng lợi ích của BHYT đối với NCT ở Việt Nam, trong đó, tập trung vào những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện chính sách BHYT cho NCT. Trên cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt là thực trạng lợi ích c...

 • 00050010139.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Trọng Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thiên; Nguyễn, Cẩm Nhung (2019)

 • Tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến nợ công bền vững cả trên phương diện khuôn khổ lý thuyết đánh giá bền vững nợ công và khuôn khổ quản lý nợ công và các nghiên cứu liên quan đến nợ công và quản lý nợ công ở Việt nam nhằm xác định khoảng trống nghiên cứu của Luận án. Làm rõ các khái niệm có liên quan đến nợ công bền vững; đồng thời xây dựng khuôn khổ đánh giá bền vững nợ công về mặt định lượng và khuôn khổ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý nợ công trên giác độ ảnh hưởng đến bền vững nợ công. Tổng hợp nguyên nhân, diễn biến hậu quả của các cuộc khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ điển hình gần đây; đồng thời nghiên cứu các tình huống quản lý nợ công, gồm cả các tình huống đư...

 • 00050010138.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Ái;  Advisor: Nguyễn, Đình Cung; Nguyễn, Thị Kim Anh (2019)

 • Nghiên cứu tính bền vững của các DNXH so với tính bền vững của TCPCP. Nghiên cứu việc TCPCP tham gia hoạt động kinh doanh và vận hành DNXH nhằm đảm bảo nguồn vốn xã hội bền vững. Nghiên cứu xu hướng, chính sách, môi trường pháp lý hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại một số quốc gia trên thế giới. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất các chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Việt Nam vì mục tiêu bền vững.

 • 00050010137.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Mỹ Hằng Phương;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Sơn (2019)

 • Xây dựng khung phân tích đánh giá thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) cho các địa phương. Đánh giá thực trạng phân bổ nguồn vốn NSNN cho các địa phương từ năm 2001-nay. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao kết quả phân bổ NSNN cho các địa phương ở Việt Nam

 • 00050010136.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Tạ, Huy Hùng;  Advisor: Lê, Quân (2019)

 • Xây dựng khung lý thuyết về PLNLLĐ theo tiếp cận KNL bao gồm: tiếp cận PTNLLĐ, tiêu chí đánh giá sự PTNLLĐSN theo tiếp cận KNL, nội dung PTNLĐSN theo tiếp cận KNL. Nghiên cứu, xây dựng mô hình lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng tới PTNLLĐSNtheo tiếp cận KNL. Đánh giá thực trạng PTNLLĐSN tại tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận KNL gồm 3 nội dung chính: (i) đánh giá thực trạng mức độ đáp ứng yêu cầu chuẩn năng lực theo KNL của NLLĐSN tỉnh Hòa Bình, (ii) thực trạng nội dung PTNLLĐSN tại tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận KNL gồm: quy hoạch với NLLĐSN; đào tạo, bồi dưỡng với NLLĐSN; đánh giá NLLĐSN; đãi ngộ với NLLĐSN và (iii) thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến PTNLLĐSN tại tỉnh Hòa Bình (luận án phân t...

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • 00050010249.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2019)

 • Làm rõ cơ sở lý luận chung về công nghệ cao và vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vai trò của nhà nước trong phát triển công nghệ cao, từ đó rút ra một số bài học thiết thực cho Việt Nam. Phân tích thực trạng vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam, đưa ra những nhận định, đánh giá cần thiết, đặc biệt chỉ ra những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của chúng trong lĩnh vực này. Đề xuất các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam trong thời gian tới

 • 00050010193.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Minh Đạo;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2019)

 • Nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận về mô hình TĐKTNN ở Việt Nam. Phân tích thực trạng hoạt động của mô hình TĐKTNN thời gian từ cuối năm 2010 cho đến 5/2018. Phân tích và làm rõ nguyên nhân những tồn tại của mô hình TĐKTNN ở Việt Nam. Đề xuất mô hình TĐKTNN ở Việt Nam và các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của TĐKTNN trong bối cảnh mới

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113