UEB - Dissertations : [89]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89
 • 00050010249.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2019)

 • Làm rõ cơ sở lý luận chung về công nghệ cao và vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vai trò của nhà nước trong phát triển công nghệ cao, từ đó rút ra một số bài học thiết thực cho Việt Nam. Phân tích thực trạng vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam, đưa ra những nhận định, đánh giá cần thiết, đặc biệt chỉ ra những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của chúng trong lĩnh vực này. Đề xuất các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam trong thời gian tới

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • 00050010193.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Minh Đạo;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2019)

 • Nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận về mô hình TĐKTNN ở Việt Nam. Phân tích thực trạng hoạt động của mô hình TĐKTNN thời gian từ cuối năm 2010 cho đến 5/2018. Phân tích và làm rõ nguyên nhân những tồn tại của mô hình TĐKTNN ở Việt Nam. Đề xuất mô hình TĐKTNN ở Việt Nam và các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của TĐKTNN trong bối cảnh mới

 • 00050009973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Hà;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển khu vực dịch vụ, vai trò của nhà nước trong phát triển dịch vụ ở cấp tỉnh. Tác giả đã hệ thống hoá những lý thuyết nền tảng về phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh, xây dựng hệ thống các nội dung thể hiện vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh mà các nghiên cứu trước đó chưa đề cập. Bên cạnh đó, luận án còn xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh làm căn cứ phân tích thực tiễn. Khung lý luận mà luận án cung cấp có thể được sử dụng trong nhiều nghiên cứu thực tiễn ở các địa phương khác nhau. Luận án nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp các kinh nghiệ...

 • 00050009440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Mai;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa và luận giải về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, hoạch định chiến lược cạnh tranh, luận án đã đưa ra một số những lý luận mới về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Viễn thông nói riêng, cụ thể: Khái niệm về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Sự cần thiết đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh; Nội dung về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh: Đổi mới về nhận thức, đổi mới về quy trình, đổi mới nội dung hoạch định, đổi mới phương pháp hoạch định chiến lược. Luận án đã đưa ra các nhân tố tác động tới công tác hoạch định chiến lược cạnh t...

 • 00050009388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Hoàn thiện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở trong bối cảnh mới. Để phát triển thị trường nhà ở, chính sách nhà nước không chỉ phải tạo lập những điều kiện cần thiết, khắc phục những khuyết tật và định hướng cho sự phát triển thị trường này, mà điều quan trọng là phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường. Sử dụng lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở để phân tích thực trạng chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Từ đó, luận án đánh giá chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Luận...

 • Luan an - Pham Minh Thai.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Thái;  Advisor: Lê, Kim Sa (2018)

 • Kết quả phỏng vấn định tính cả ba nhóm gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người lao động ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều cho thấy tác động của quy định tiền lương tối thiểu tới việc làm, thu nhập và việc tham gia thị trường lao động của lao động trẻ là không lớn vì phần lớn mức lương mà các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể đang trả trực tiếp cho người lao động đang lớn hơn mức quy định tối thiểu của nhà nước. - Số liệu phân tích cho thấy hiệu quả hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm chính thức ở Việt Nam là chưa cao và điều đó có thể tác động khá mạnh tới việc tiếp cận thị trường lao động của người lao động nói chung và đặc biệt đối với nhóm lao động trẻ. - Số ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89

UEB - Dissertations : [89]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89
 • 00050010249.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2019)

 • Làm rõ cơ sở lý luận chung về công nghệ cao và vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vai trò của nhà nước trong phát triển công nghệ cao, từ đó rút ra một số bài học thiết thực cho Việt Nam. Phân tích thực trạng vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam, đưa ra những nhận định, đánh giá cần thiết, đặc biệt chỉ ra những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của chúng trong lĩnh vực này. Đề xuất các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò nhà nước trong phát triển công nghệ cao ở Việt Nam trong thời gian tới

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • 00050010193.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Minh Đạo;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2019)

 • Nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận về mô hình TĐKTNN ở Việt Nam. Phân tích thực trạng hoạt động của mô hình TĐKTNN thời gian từ cuối năm 2010 cho đến 5/2018. Phân tích và làm rõ nguyên nhân những tồn tại của mô hình TĐKTNN ở Việt Nam. Đề xuất mô hình TĐKTNN ở Việt Nam và các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của TĐKTNN trong bối cảnh mới

 • 00050009973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Hà;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển khu vực dịch vụ, vai trò của nhà nước trong phát triển dịch vụ ở cấp tỉnh. Tác giả đã hệ thống hoá những lý thuyết nền tảng về phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh, xây dựng hệ thống các nội dung thể hiện vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh mà các nghiên cứu trước đó chưa đề cập. Bên cạnh đó, luận án còn xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh làm căn cứ phân tích thực tiễn. Khung lý luận mà luận án cung cấp có thể được sử dụng trong nhiều nghiên cứu thực tiễn ở các địa phương khác nhau. Luận án nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp các kinh nghiệ...

 • 00050009440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Mai;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa và luận giải về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, hoạch định chiến lược cạnh tranh, luận án đã đưa ra một số những lý luận mới về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Viễn thông nói riêng, cụ thể: Khái niệm về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Sự cần thiết đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh; Nội dung về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh: Đổi mới về nhận thức, đổi mới về quy trình, đổi mới nội dung hoạch định, đổi mới phương pháp hoạch định chiến lược. Luận án đã đưa ra các nhân tố tác động tới công tác hoạch định chiến lược cạnh t...

 • 00050009388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Hoàn thiện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở trong bối cảnh mới. Để phát triển thị trường nhà ở, chính sách nhà nước không chỉ phải tạo lập những điều kiện cần thiết, khắc phục những khuyết tật và định hướng cho sự phát triển thị trường này, mà điều quan trọng là phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường. Sử dụng lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở để phân tích thực trạng chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Từ đó, luận án đánh giá chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Luận...

 • Luan an - Pham Minh Thai.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Thái;  Advisor: Lê, Kim Sa (2018)

 • Kết quả phỏng vấn định tính cả ba nhóm gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người lao động ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều cho thấy tác động của quy định tiền lương tối thiểu tới việc làm, thu nhập và việc tham gia thị trường lao động của lao động trẻ là không lớn vì phần lớn mức lương mà các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể đang trả trực tiếp cho người lao động đang lớn hơn mức quy định tối thiểu của nhà nước. - Số liệu phân tích cho thấy hiệu quả hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm chính thức ở Việt Nam là chưa cao và điều đó có thể tác động khá mạnh tới việc tiếp cận thị trường lao động của người lao động nói chung và đặc biệt đối với nhóm lao động trẻ. - Số ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89