Xác lập cơ sở khoa học phục vụ định hướng quy hoạch không gian khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33366Xác lập cơ sở khoa học phục vụ định hướng quy hoạch không gian khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33366