Nghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33455Nghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33455