Nghiên cứu chất chống dính cho quặng dạng viên trong công nghệ luyện thép

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33487Nghiên cứu chất chống dính cho quặng dạng viên trong công nghệ luyện thép

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33487