Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không nung từ nguồn phế liệu của nhà máy xi măng Trung Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33522Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không nung từ nguồn phế liệu của nhà máy xi măng Trung Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33522