Nghiên cứu Mạng cộng đồng trực tuyến cho trung tâm thông tin-thư viện các trường đại học Y ở Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33711Nghiên cứu Mạng cộng đồng trực tuyến cho trung tâm thông tin-thư viện các trường đại học Y ở Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33711