LAW - Master Theses : [3347]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3347
 • 00050010148.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Xuân Đức;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2019)

 • Làm rõ một số nội dung cơ bản về lý luận khoa học và quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, các án treo và nhất là thi hành án treo về: khái niệm, đặc điểm, chủ thể, khách thể, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức thi hành án treo... Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành án treo, trên cơ sở có so sánh, đối chiếu với tình hình thực tiễn thi hành án trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, khó khăn trong việc thi hành án treo trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2014 đến 2018. Trên cơ sở nghiên cứu để đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án treo.

 • 00050010147.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiến;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2019)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về biện pháp khám xét người. Nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành về biện pháp khám xét người . Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định về biện pháp khám xét người tại Hải Phòng, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế của việc áp dụng và nguyên nhân của nó. Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định về biện pháp khám xét người trong Bộ luật tố tụng hình sự và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp khám xét người người.

 • 00050010146.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Hồng Loan;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2019)

 • Phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận: khái niệm, đặc điểm, mục đích, bản chất, vai trò và điều kiện áp dụng của các biện pháp thay thế hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Phân tích làm rõ đối tượng, chủ thể áp dụng các biện pháp thay thế hình phạt theo quy định của Pháp luật hình sự Việt Nam. Phân tích các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các biện pháp thay thế hình phạt. Chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn, bất cập của những biện pháp thay thế hình phạt theo quy định pháp luật hình sự Việt Nam. Đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng và thi hành các biện pháp thay thế hình phạt.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3347

LAW - Master Theses : [3347]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3347
 • 00050010148.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Xuân Đức;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2019)

 • Làm rõ một số nội dung cơ bản về lý luận khoa học và quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, các án treo và nhất là thi hành án treo về: khái niệm, đặc điểm, chủ thể, khách thể, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức thi hành án treo... Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành án treo, trên cơ sở có so sánh, đối chiếu với tình hình thực tiễn thi hành án trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, khó khăn trong việc thi hành án treo trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2014 đến 2018. Trên cơ sở nghiên cứu để đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án treo.

 • 00050010147.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiến;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2019)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về biện pháp khám xét người. Nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành về biện pháp khám xét người . Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định về biện pháp khám xét người tại Hải Phòng, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế của việc áp dụng và nguyên nhân của nó. Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định về biện pháp khám xét người trong Bộ luật tố tụng hình sự và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp khám xét người người.

 • 00050010146.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Hồng Loan;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2019)

 • Phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận: khái niệm, đặc điểm, mục đích, bản chất, vai trò và điều kiện áp dụng của các biện pháp thay thế hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Phân tích làm rõ đối tượng, chủ thể áp dụng các biện pháp thay thế hình phạt theo quy định của Pháp luật hình sự Việt Nam. Phân tích các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các biện pháp thay thế hình phạt. Chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn, bất cập của những biện pháp thay thế hình phạt theo quy định pháp luật hình sự Việt Nam. Đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng và thi hành các biện pháp thay thế hình phạt.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3347