LAW - Master Theses : [4376]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4376
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Đào, Thị Hằng (2023)

 • Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về NQLĐ và pháp luật về NQLĐ. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành về NQLĐ tại Công ty TNHH Minh Đức Trí. Qua đó, tác giả rút ra các nhận xét về những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong việc thực hiện tại doanh nghiệp. Đề xuất các khuyến nghị sửa đổi nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực tiễn xây dựng về NQLĐ tại Công Ty TNHH Minh Đức Trí trên cơ sở lý luận và thực trạng pháp luật đã nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mạch, Văn Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2023)

 • Khái quát chung về bảo hộ quyền tác giả, về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và vai trò của các quy định về bảo hộ quyền tác giả trong các Hiệp đinh thương mại tự do thế hệ mới đến việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả và đối sánh, tham chiếu với các quy định trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nêu và bình luận về thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân, định hướng hoàn thiện và kiến nghị hoàn thiện để xây dựng và củng cố cơ sở pháp lý về bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định thương mại tự do th...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Kim Chi (2023)

 • Nghiên cứu một số vấn đề chung, dấu hiệu pháp lý, lịch sử lập pháp hình sự tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và phân biệt tội làm giả con dấu, tài liệu với một số loại tội khác. Thực tiễn xét xử tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn cụ thể là tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2021. Phân tích những vƣớng mắc, bất cập còn tồn tại trên thực tế và nguyên nhân của những sự vướng mắc đó. Đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật trong việc định tội danh và quyết định hình phạt về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Bích Thảo (2023)

 • Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu như khái niệm, đặc điểm, phân loại tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, phương thức giải quyết tranh chấp này, hậu quả của việc Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành (pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật nội dung) về giải quyết tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, chỉ ra những ƣu điểm và hạn chế, bất cập. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu ở Việt Nam, chỉ ra những hạn chế, ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Việt Hoàng;  Advisor: Trần, Hữu Tráng (2023)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về thi hành các hình phạt chính không tước tự do. Nghiên cứu làm rõ các quy định của pháp luật về thi hành các hình phạt chính không tƣớc tự do. Phân tích, đánh giá thực trạng thi hành các hình phạt chính không tước tự do trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2021, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu k m và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong thi hành các hình phạt chính không tước tự do trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2021. Đưa ra các yêu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành các hình phạt chính không tƣớc tự do trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thanh;  Advisor: Bùi, Nguyên Khánh (2023)

 • Trong Luận văn đã phân tích và chỉ rõ một số vấn đề nghiên cứu cơ bản sau: CTCP là công ty mẹ, công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có tƣ cách pháp nhân, song lại có mối quan hệ ràng buộc và sự liên kết chặt chẽ với nhau. Công ty mẹ có thể chi phối, kiểm soát công ty con dựa trên vốn đầu tƣ mà đã đầu tư vào công ty con thông qua vai trò và trách nhiệm của ngƣời đại diện phần vốn của công ty mẹ được ủy quyền quản lý tại công ty con. Mối quan hệ ràng buộc của công ty mẹ con thể hiện ở việc công ty mẹ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn, số cổ phần của mình ở công ty con, hoặc có trách nhiệm liên đới trong trường hợp hai bên thỏa thuận. Do đó, mặc dù Công ty mẹ và công ty c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hải Nam;  Advisor: Đỗ, Giang Nam (2022)

 • Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận về quy định BTTH ngoài hợp đồng do tài sản gây ra: đưa ra khái niệm, đặc điểm, quy định pháp luật đối với từng trường hợp đối với từng trường hợp và thực trạng áp dụng tại Tòa án nhân dân của thành phố Hải Phòng. Qua đó thấy được những kết quả áp dụng pháp luật vào thực tiễn, bên cạnh đó có khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế gì không để từ đó có những kiến nghị đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn;  Advisor: Trần, Phương Thảo (2023)

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu về các biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng đối với tài sản đang tranh chấp trong tố tụng dân sự. Việc nghiên cứu đề tài “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng đối với tài sản đang tranh chấp” có mục đích làm sáng tỏ một số vấn đề sau: Làm rõ một số vấn đề lý luận về các biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng đối với tài sản đang tranh chấp. Làm rõ thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về các biện pháp khẩn cấp tạm thời thời áp dụng đối với tài sản đang tranh chấp. Đánh giá thực tiễn áp dụng các BPKCTT đối với tài sản đang tranh chấp tại các tòa án qua việc chỉ ra những kết quả đạt được cũng như bất cập, hạn chế khi áp dụng các biện ph...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Bình An;  Advisor: Đỗ, Đức Minh (2023)

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận chung và pháp lý về Sở Tư pháp (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh); phân tích, đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp trên cả nước nói chung và Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang nói riêng trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2023)

 • Thông qua việc nghiên cứu đề tài “Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự”, luận văn tập trung nghiên cứu hướng tới mục tiêu sau: Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như: khái niệm, đặc điểm, cơ sở và ý nghĩa của việc quy định thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự; bên cạnh đó là đưa ra quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự của một số quốc gia trên thế giới; Hai là, phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự; Ba là, tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thông qua những vụ án cụ thể để...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Nguyên Oanh;  Advisor: Đỗ, Giang Nam (2022)

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là tìm ra các luận cứ khoa học và thực tiễn, từ đó đề ra các giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn theo quy định của Bộ luật Dân sự. Việc nghiên cứu đề tài nhằm góp phần làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm pháp lý của hành vi pháp lý nói chung và hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn nói riêng, qua đó làm rõ hậu quả pháp lý của hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn. Đồng thời phân tích thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật về hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn. Ngoài ra, khi nghiên cứu thực trạng, đánh giá hiệu quả điều chỉnh của các quy định pháp luật về hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn v...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Lưu Trung Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Trọng Điệp (2022)

 • Đề tài này mong muốn làm rõ cơ sở lý luận và tầm quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bên cạnh các nghiên cứu về tình hình thực tế về người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh An Giang, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng về công tác đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của nó, đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của công tác này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Hồng Chương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2023)

 • Luận văn có mục đích nghiên cứu làm rõ các vấn đề pháp lý trong việc tuân thủ các qui định hiện hành về thành lập và vận hành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Luận văn có những nhiệm vụ chính như sau: Thứ nhất, khái quát các vấn đề pháp lý làm cơ sở cho các qui định về thành lập và vận hành công ty TNHHMTV. Thứ hai, phân tích thực trạng pháp luật để tìm ra những cần thiết cho thực hành. Thứ ba, kiến nghị thực hành và hoàn thiện pháp luật.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Đức Lộc;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2022)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề khái quát chung về các biện pháp ngăn chặn và thời hạn của các biện pháp này như: Khái niệm, ý nghĩa, căn cứ áp dụng các biện pháp ngăn chặn; Khái niệm thời hạn biện pháp ngăn chặn, căn cứ quy định về thời hạn, tính có liên quan giữa thời hạn của các biện pháp ngăn chặn với các loại thời hạn khác trong quá trình giải quyết vụ án hình sự trên cơ sở kết quả tổng hợp các quan điểm của các tác giả trong và ngoài nước. Nghiên cứu các quy định về thời hạn của từng biện pháp ngăn chặn cụ thể trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành, từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, những điểm còn chưa phù hợp trên cơ sở mối quan hệ với các loại thời...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2023)

 • Làm rõ các khái niệm, đặc điểm, vai trò bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân. Phân tích làm rõ các yếu tố ảnh hƣởng đến bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân tại Việt Nam. Làm rõ những yếu tố tác động và yêu cầu đặt ra đối với việc bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá tình hình và thực trạng bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân giai đoạn hiện nay.Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về KNQĐHC và nâng cao hiệu quả GQKN bảo đảm quyền lợi của công d...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đỗ Anh Tuấn;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2023)

 • Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, pháp lý về quyền con người, quyền của bị cáo dưới 18 tuổi; khảo sát và đánh giá thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân các cấp trên cả nước trong 05 năm về giải quyết loại án này, luận văn phải chỉ ra được hiệu quả, hạn chế trong xây dựng pháp luật tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi; hạn chế trong áp dụng pháp luật khi xét xử các vụ án hình sự có bị cáo dưới 18 tuổi; hiệu quả và hạn chế trong việc tổ chức bộ máy xét xử đối với người dưới 18 tuổi tại Tòa án nhân dân các cấp. Từ đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm bảo vệ hiệu quả quyền con người của các bị cáo là người dưới 18 tuổi trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Bích Thảo (2023)

 • Phân tích những vấn đề lý luận về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng tiền gửi, trong đó có tham khảo kinh nghiệm thực tiễn áp dụng tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng tiền gửi, thực tiễn hoạt động nhận bảo đảm của các ngân hàng, thực tiễn giải quyết tranh chấp từ hoạt động này của các cơ quan tiến hành tố tụng, làm rõ các rủi ro, bất cập của hoạt động này. Từ đó, tìm hiểu nguyên nhân, tìm hiểu thông lệ áp dụng tại các nƣớc tiên tiến, đƣa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng tiền gửi của Việt Nam, góp phần tăng tính ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4376

LAW - Master Theses : [4376]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4376
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Đào, Thị Hằng (2023)

 • Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về NQLĐ và pháp luật về NQLĐ. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành về NQLĐ tại Công ty TNHH Minh Đức Trí. Qua đó, tác giả rút ra các nhận xét về những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong việc thực hiện tại doanh nghiệp. Đề xuất các khuyến nghị sửa đổi nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực tiễn xây dựng về NQLĐ tại Công Ty TNHH Minh Đức Trí trên cơ sở lý luận và thực trạng pháp luật đã nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mạch, Văn Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2023)

 • Khái quát chung về bảo hộ quyền tác giả, về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và vai trò của các quy định về bảo hộ quyền tác giả trong các Hiệp đinh thương mại tự do thế hệ mới đến việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả và đối sánh, tham chiếu với các quy định trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nêu và bình luận về thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân, định hướng hoàn thiện và kiến nghị hoàn thiện để xây dựng và củng cố cơ sở pháp lý về bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định thương mại tự do th...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Kim Chi (2023)

 • Nghiên cứu một số vấn đề chung, dấu hiệu pháp lý, lịch sử lập pháp hình sự tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và phân biệt tội làm giả con dấu, tài liệu với một số loại tội khác. Thực tiễn xét xử tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn cụ thể là tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2021. Phân tích những vƣớng mắc, bất cập còn tồn tại trên thực tế và nguyên nhân của những sự vướng mắc đó. Đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật trong việc định tội danh và quyết định hình phạt về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Bích Thảo (2023)

 • Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu như khái niệm, đặc điểm, phân loại tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, phương thức giải quyết tranh chấp này, hậu quả của việc Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành (pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật nội dung) về giải quyết tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, chỉ ra những ƣu điểm và hạn chế, bất cập. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu ở Việt Nam, chỉ ra những hạn chế, ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Việt Hoàng;  Advisor: Trần, Hữu Tráng (2023)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về thi hành các hình phạt chính không tước tự do. Nghiên cứu làm rõ các quy định của pháp luật về thi hành các hình phạt chính không tƣớc tự do. Phân tích, đánh giá thực trạng thi hành các hình phạt chính không tước tự do trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2021, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu k m và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong thi hành các hình phạt chính không tước tự do trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2021. Đưa ra các yêu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành các hình phạt chính không tƣớc tự do trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thanh;  Advisor: Bùi, Nguyên Khánh (2023)

 • Trong Luận văn đã phân tích và chỉ rõ một số vấn đề nghiên cứu cơ bản sau: CTCP là công ty mẹ, công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có tƣ cách pháp nhân, song lại có mối quan hệ ràng buộc và sự liên kết chặt chẽ với nhau. Công ty mẹ có thể chi phối, kiểm soát công ty con dựa trên vốn đầu tƣ mà đã đầu tư vào công ty con thông qua vai trò và trách nhiệm của ngƣời đại diện phần vốn của công ty mẹ được ủy quyền quản lý tại công ty con. Mối quan hệ ràng buộc của công ty mẹ con thể hiện ở việc công ty mẹ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn, số cổ phần của mình ở công ty con, hoặc có trách nhiệm liên đới trong trường hợp hai bên thỏa thuận. Do đó, mặc dù Công ty mẹ và công ty c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hải Nam;  Advisor: Đỗ, Giang Nam (2022)

 • Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận về quy định BTTH ngoài hợp đồng do tài sản gây ra: đưa ra khái niệm, đặc điểm, quy định pháp luật đối với từng trường hợp đối với từng trường hợp và thực trạng áp dụng tại Tòa án nhân dân của thành phố Hải Phòng. Qua đó thấy được những kết quả áp dụng pháp luật vào thực tiễn, bên cạnh đó có khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế gì không để từ đó có những kiến nghị đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn;  Advisor: Trần, Phương Thảo (2023)

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu về các biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng đối với tài sản đang tranh chấp trong tố tụng dân sự. Việc nghiên cứu đề tài “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng đối với tài sản đang tranh chấp” có mục đích làm sáng tỏ một số vấn đề sau: Làm rõ một số vấn đề lý luận về các biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng đối với tài sản đang tranh chấp. Làm rõ thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về các biện pháp khẩn cấp tạm thời thời áp dụng đối với tài sản đang tranh chấp. Đánh giá thực tiễn áp dụng các BPKCTT đối với tài sản đang tranh chấp tại các tòa án qua việc chỉ ra những kết quả đạt được cũng như bất cập, hạn chế khi áp dụng các biện ph...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Bình An;  Advisor: Đỗ, Đức Minh (2023)

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận chung và pháp lý về Sở Tư pháp (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh); phân tích, đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp trên cả nước nói chung và Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang nói riêng trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2023)

 • Thông qua việc nghiên cứu đề tài “Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự”, luận văn tập trung nghiên cứu hướng tới mục tiêu sau: Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như: khái niệm, đặc điểm, cơ sở và ý nghĩa của việc quy định thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự; bên cạnh đó là đưa ra quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự của một số quốc gia trên thế giới; Hai là, phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự; Ba là, tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thông qua những vụ án cụ thể để...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Nguyên Oanh;  Advisor: Đỗ, Giang Nam (2022)

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là tìm ra các luận cứ khoa học và thực tiễn, từ đó đề ra các giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn theo quy định của Bộ luật Dân sự. Việc nghiên cứu đề tài nhằm góp phần làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm pháp lý của hành vi pháp lý nói chung và hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn nói riêng, qua đó làm rõ hậu quả pháp lý của hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn. Đồng thời phân tích thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật về hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn. Ngoài ra, khi nghiên cứu thực trạng, đánh giá hiệu quả điều chỉnh của các quy định pháp luật về hành vi pháp lý vô hiệu do bị nhầm lẫn v...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Lưu Trung Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Trọng Điệp (2022)

 • Đề tài này mong muốn làm rõ cơ sở lý luận và tầm quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bên cạnh các nghiên cứu về tình hình thực tế về người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh An Giang, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng về công tác đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của nó, đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của công tác này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Hồng Chương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2023)

 • Luận văn có mục đích nghiên cứu làm rõ các vấn đề pháp lý trong việc tuân thủ các qui định hiện hành về thành lập và vận hành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Luận văn có những nhiệm vụ chính như sau: Thứ nhất, khái quát các vấn đề pháp lý làm cơ sở cho các qui định về thành lập và vận hành công ty TNHHMTV. Thứ hai, phân tích thực trạng pháp luật để tìm ra những cần thiết cho thực hành. Thứ ba, kiến nghị thực hành và hoàn thiện pháp luật.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Đức Lộc;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2022)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề khái quát chung về các biện pháp ngăn chặn và thời hạn của các biện pháp này như: Khái niệm, ý nghĩa, căn cứ áp dụng các biện pháp ngăn chặn; Khái niệm thời hạn biện pháp ngăn chặn, căn cứ quy định về thời hạn, tính có liên quan giữa thời hạn của các biện pháp ngăn chặn với các loại thời hạn khác trong quá trình giải quyết vụ án hình sự trên cơ sở kết quả tổng hợp các quan điểm của các tác giả trong và ngoài nước. Nghiên cứu các quy định về thời hạn của từng biện pháp ngăn chặn cụ thể trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành, từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, những điểm còn chưa phù hợp trên cơ sở mối quan hệ với các loại thời...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2023)

 • Làm rõ các khái niệm, đặc điểm, vai trò bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân. Phân tích làm rõ các yếu tố ảnh hƣởng đến bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân tại Việt Nam. Làm rõ những yếu tố tác động và yêu cầu đặt ra đối với việc bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá tình hình và thực trạng bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân giai đoạn hiện nay.Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo đảm quyền KNQĐHC của công dân; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về KNQĐHC và nâng cao hiệu quả GQKN bảo đảm quyền lợi của công d...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đỗ Anh Tuấn;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2023)

 • Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, pháp lý về quyền con người, quyền của bị cáo dưới 18 tuổi; khảo sát và đánh giá thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân các cấp trên cả nước trong 05 năm về giải quyết loại án này, luận văn phải chỉ ra được hiệu quả, hạn chế trong xây dựng pháp luật tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi; hạn chế trong áp dụng pháp luật khi xét xử các vụ án hình sự có bị cáo dưới 18 tuổi; hiệu quả và hạn chế trong việc tổ chức bộ máy xét xử đối với người dưới 18 tuổi tại Tòa án nhân dân các cấp. Từ đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm bảo vệ hiệu quả quyền con người của các bị cáo là người dưới 18 tuổi trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Bích Thảo (2023)

 • Phân tích những vấn đề lý luận về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng tiền gửi, trong đó có tham khảo kinh nghiệm thực tiễn áp dụng tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng tiền gửi, thực tiễn hoạt động nhận bảo đảm của các ngân hàng, thực tiễn giải quyết tranh chấp từ hoạt động này của các cơ quan tiến hành tố tụng, làm rõ các rủi ro, bất cập của hoạt động này. Từ đó, tìm hiểu nguyên nhân, tìm hiểu thông lệ áp dụng tại các nƣớc tiên tiến, đƣa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng tiền gửi của Việt Nam, góp phần tăng tính ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4376