LAW - Master Theses : [3865]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3865
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Ban;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2020)

 • Luận văn nghiên cứu có hệ thống các quy định về hợp tác xã nói chung và điều chỉnh chế định tổ chức lại hợp tác xã. Nêu và phân tích những vấn đề cơ bản của khái niệm, bản chất của mô hình hợp tác xã. Các vấn đề lý luận đặt ra đối với pháp luật trong việc điều chỉnh loại hình hợp tác xã nói chung và quy định về việc tách hợp tác xã nói riêng nhằm mục đích đưa ra một số kiến nghị cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật hiện hành.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân (2020)

 • Nghiên cứu vị trí, vai trò của hiến pháp trong hệ thống pháp luật quốc gia; khái niệm, đặc trưng của tài phán hiến pháp; lịch sử và các mô hình tài phán hiến pháp tiêu biểu trên thế giới; các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn mô hình tài phán hiến pháp ở một số quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu một số yếu tố như cơ sở của mô hình tài phán hiến pháp, cơ quan bảo hiến, phương thức bảo hiến, thủ tục tài phán hiến pháp, hệ quả pháp lý của cơ chế tài phán hiến pháp ở một số nước như Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Hàn Quốc, nhằm tìm ra những mô hình phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam. Nghiên cứu tài phán hiến pháp theo quy định của các bản Hiến pháp Việt Nam trong lịch sử và đánh giá thực trạng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Xuân Thắng;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2021)

 • Mục đích của đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án dân sự nói chung và kê biên, xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ thực tiễn tại thành phố Hải Phòng. Qua đó việc nghiên cứu sẽ nhận diện, chỉ ra những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật và việc áp dụng trên thực tế, đồng thời tác giả cũng đƣa ra các giải pháp, kiến nghị để góp phần cho việc kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày càng có hiệu quả, chất lượng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nâng cao vị thế cho ngành thi hành án dân sự, làm lành mạnh hóa nền kinh tế đất nƣớc, đảm bảo cho sự ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đạt;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2021)

 • Làm sáng tỏ lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; đồng thời phân tích, đánh giá được thực trạng pháp luật hiện hành nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch thương mại thông qua các phương tiện thông tin điện tử

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Ngọc Oánh;  Advisor: Nguyễn, Văn Cương (2021)

 • Chế độ tài sản của vợ chồng là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình, theo đó quan hệ tài sản của vợ chồng được điều chỉnh bằng pháp luật của nhà nước. Trong hệ thống pháp luật về HN&GĐ của nước ta từ năm 1945 đến trước khi ban hành Luật HN&GĐ năm 2014 (Luật HN&GĐ năm 1959, 1986, 2000) đều không quy định CĐTS của vợ chồng theo thỏa thuận mà chỉ ghi nhận CĐTS của vợ chồng theo luật định. Do đó, Luật HN&GĐ 2014 đã bổ sung quy định CĐTS của vợ chồng theo thỏa thuận, có thể coi đây là bước phát triển mới của pháp luật về HN&GĐ về quan hệ sở hữu của vợ chồng, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nước ta, nhằm bảo đảm quyền tự định đoạt về tài sả...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Hoàng, Thế Anh (2021)

 • Thông qua việc nghiên cứu trong phạm vi được đề ra ở trên, tác giả mong muốn cung cấp cho người đọc một cách tổng thể, khái quát các quy định về chế định Thừa phát lại nói chung và chức năng xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại nói riêng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu thực trạng, tình hình thực hiện tại Việt Nam; đồng thời, căn cứ vào thực trạng đó để nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc; từ đó đưa ra những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tố Nga;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2021)

 • Luận văn nghiên cứu toàn diện quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong quan hệ hôn nhân, gia đình ở Việt Nam hiện nay; phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng giới trong quan hệ hôn nhân, gia đình; chỉ ra thành tựu, vướng mắc, bất cập và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện bình đẳng giới trong quan hệ hôn nhân, gia đình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hoàng, Thế Anh (2021)

 • Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự ở Việt Nam như: khái niệm, đặc trưng, vai trò đồng thời làm rõ nội dung, trình tự thủ tục và các yếu tố ảnh hướng đến việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. Thứ hai, nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự, phân tích thực trạng của việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự từ đó chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. Thứ ba, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Linh;  Advisor: Phan, Quốc Nguyên (2021)

 • Thứ nhất, làm rõ lý luận về đăng ký tài sản, bao gồm các vấn đề sau: Khái niệm về đăng ký tài sản; Đối tượng tài sản phải đăng ký; Nội dung đăng ký tài sản; Hiệu lực của việc đăng ký; Giá trị pháp lý của việc đăng ký; Kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động đăng ký tài sản ở một số quốc gia trên thế giới. Thứ hai, nêu và phân tích các quy định pháp luật về đăng ký tài sản hiện nay tại Việt Nam (bao gồm đăng ký động sản và bất động sản), trong đó tập trung vào các nội dung sau: đánh giá thực trạng quy định về đăng ký tài sản tại Bộ luật Dân sự năm 2015 và một số văn bản pháp luật về đăng ký tài sản qua đó phân tích, đánh giá những điểm bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành và tro...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3865

LAW - Master Theses : [3865]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3865
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Ban;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2020)

 • Luận văn nghiên cứu có hệ thống các quy định về hợp tác xã nói chung và điều chỉnh chế định tổ chức lại hợp tác xã. Nêu và phân tích những vấn đề cơ bản của khái niệm, bản chất của mô hình hợp tác xã. Các vấn đề lý luận đặt ra đối với pháp luật trong việc điều chỉnh loại hình hợp tác xã nói chung và quy định về việc tách hợp tác xã nói riêng nhằm mục đích đưa ra một số kiến nghị cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật hiện hành.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân (2020)

 • Nghiên cứu vị trí, vai trò của hiến pháp trong hệ thống pháp luật quốc gia; khái niệm, đặc trưng của tài phán hiến pháp; lịch sử và các mô hình tài phán hiến pháp tiêu biểu trên thế giới; các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn mô hình tài phán hiến pháp ở một số quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu một số yếu tố như cơ sở của mô hình tài phán hiến pháp, cơ quan bảo hiến, phương thức bảo hiến, thủ tục tài phán hiến pháp, hệ quả pháp lý của cơ chế tài phán hiến pháp ở một số nước như Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Hàn Quốc, nhằm tìm ra những mô hình phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam. Nghiên cứu tài phán hiến pháp theo quy định của các bản Hiến pháp Việt Nam trong lịch sử và đánh giá thực trạng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Xuân Thắng;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2021)

 • Mục đích của đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án dân sự nói chung và kê biên, xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ thực tiễn tại thành phố Hải Phòng. Qua đó việc nghiên cứu sẽ nhận diện, chỉ ra những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật và việc áp dụng trên thực tế, đồng thời tác giả cũng đƣa ra các giải pháp, kiến nghị để góp phần cho việc kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày càng có hiệu quả, chất lượng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nâng cao vị thế cho ngành thi hành án dân sự, làm lành mạnh hóa nền kinh tế đất nƣớc, đảm bảo cho sự ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đạt;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2021)

 • Làm sáng tỏ lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; đồng thời phân tích, đánh giá được thực trạng pháp luật hiện hành nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch thương mại thông qua các phương tiện thông tin điện tử

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Ngọc Oánh;  Advisor: Nguyễn, Văn Cương (2021)

 • Chế độ tài sản của vợ chồng là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình, theo đó quan hệ tài sản của vợ chồng được điều chỉnh bằng pháp luật của nhà nước. Trong hệ thống pháp luật về HN&GĐ của nước ta từ năm 1945 đến trước khi ban hành Luật HN&GĐ năm 2014 (Luật HN&GĐ năm 1959, 1986, 2000) đều không quy định CĐTS của vợ chồng theo thỏa thuận mà chỉ ghi nhận CĐTS của vợ chồng theo luật định. Do đó, Luật HN&GĐ 2014 đã bổ sung quy định CĐTS của vợ chồng theo thỏa thuận, có thể coi đây là bước phát triển mới của pháp luật về HN&GĐ về quan hệ sở hữu của vợ chồng, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nước ta, nhằm bảo đảm quyền tự định đoạt về tài sả...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Hoàng, Thế Anh (2021)

 • Thông qua việc nghiên cứu trong phạm vi được đề ra ở trên, tác giả mong muốn cung cấp cho người đọc một cách tổng thể, khái quát các quy định về chế định Thừa phát lại nói chung và chức năng xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại nói riêng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu thực trạng, tình hình thực hiện tại Việt Nam; đồng thời, căn cứ vào thực trạng đó để nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc; từ đó đưa ra những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tố Nga;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2021)

 • Luận văn nghiên cứu toàn diện quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong quan hệ hôn nhân, gia đình ở Việt Nam hiện nay; phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng giới trong quan hệ hôn nhân, gia đình; chỉ ra thành tựu, vướng mắc, bất cập và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện bình đẳng giới trong quan hệ hôn nhân, gia đình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hoàng, Thế Anh (2021)

 • Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự ở Việt Nam như: khái niệm, đặc trưng, vai trò đồng thời làm rõ nội dung, trình tự thủ tục và các yếu tố ảnh hướng đến việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. Thứ hai, nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự, phân tích thực trạng của việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự từ đó chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. Thứ ba, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Linh;  Advisor: Phan, Quốc Nguyên (2021)

 • Thứ nhất, làm rõ lý luận về đăng ký tài sản, bao gồm các vấn đề sau: Khái niệm về đăng ký tài sản; Đối tượng tài sản phải đăng ký; Nội dung đăng ký tài sản; Hiệu lực của việc đăng ký; Giá trị pháp lý của việc đăng ký; Kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động đăng ký tài sản ở một số quốc gia trên thế giới. Thứ hai, nêu và phân tích các quy định pháp luật về đăng ký tài sản hiện nay tại Việt Nam (bao gồm đăng ký động sản và bất động sản), trong đó tập trung vào các nội dung sau: đánh giá thực trạng quy định về đăng ký tài sản tại Bộ luật Dân sự năm 2015 và một số văn bản pháp luật về đăng ký tài sản qua đó phân tích, đánh giá những điểm bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành và tro...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3865