LAW - Master Theses : [3763]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3763
 • 00050011108.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Bình;  Advisor: Nguyễn, Vinh Hưng (2020)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật về thẻ tín dụng và nội dung điều chỉnh pháp luật về dịch vụ thẻ tín dụng. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về thanh toán thẻ tín dụng. Nghiên cứu pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ thẻ tín dụng, tổ chức phát hành thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và tổ chức thanh toán thẻ. Đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thanh toán bằng thẻ tín dụng.

 • 00050011107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Thanh Huyền (2020)

 • Luận văn phân tích, đánh giá một cách tương đối đầy đủ thực trạng áp dụng pháp luật về chế độ tử tuất, đưa ra những đánh giá, những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực thi pháp luật tại Việt Nam. Luật văn đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật về chế độ tử tuất nhằm hoàn thiện các quy định trong BHXH để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại Việt Nam, tạo cơ sở vững chắc trong việc đảm bảo thu nhập, tạo lòng tin và nâng cao chất lượng đời sống của NLĐ. Luận văn đăt ra một số yêu cầu về vấn đề mở rộng độ bao phủ của BHXH, hiện đại hóa công tác quản lý của cơ quan BHXH trên việc phân tích, đánh giá toàn diện trong thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ ...

 • 00050011105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh Thị Dung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chí (2020)

 • Luận văn là tài liệu tham khảo bổ ích cho cơ quan nhà nước liên quan và trong việc nghiên cứu và giảng dạy về luật lao động nói chung, hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại trong luật lao động nói riêng

 • 00050011104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Trần Cường;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2020)

 • Đề tài có nhiệm vụ hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam; nội dung hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh theo quy định hiện hành.. Thực tiễn thực hiện vai trò hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh ở nước ta. Qua đó, tìm hiểu các thành tựu, hạn chế và các nguyên nhân của hoạt động hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh tại đơn vị ở nước ta hiện nay; Đề xuất những giải pháp nâng cao vai trò hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật hướng tới thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh phát...

 • 00050011103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Khánh Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2020)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bản chất của hoạt động thi hàng án nói chung và thi hành án tín dụng ngân hàng nói riêng, từ đó xây dựng khái niệm thi hành án tín dụng ngân hàng và phân loại thi hành án tín dụng ngân hàng. Đánh giá thực trạng pháp luật về thi hành án tín dụng song song với việc đánh giá hiệu quả thi hành của hoạt động này trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, tồn đọng của hoạt động thi hành án tín dụng ngân hàng. Đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án tín dụng ngân hàng.

 • 00050011102.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Vân;  Advisor: Nguyễn, Thanh Huyền (2020)

 • Phân tích và rút ra những đặc điểm cơ bản, cốt lõi theo công ước 111, công ước 156 của ILO về cấm phân biệt đối xử trong lao động việc làm. Từ đó, làm tiền đề cho việc nội luật hóa những quy định này vào pháp luật lao động Việt Nam; Hệ thống hóa các quy định của Luật lao động Việt Nam chưa thực sự phù hợp với công ước 111, công ước 156 của ILO về cấm phân biệt đối xử trong lao động việc làm; Xây dựng được bức tranh tổng thể về tình trạng phân biệt đối xử trong lao động việc làm thời gian gần đây. Từ đó đề xuất ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng được những nguyên tắc cấm phân biệt đối xử trong lao động việc làm theo công ước 111, công ước 156 của ILO. Phân tí...

 • 00050011101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2020)

 • Luận văn phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông. Trên cơ sở những phân tích, luận văn đồng thời liên hệ với việc thực thi các quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông

 • 00050011100.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2020)

 • Pháp luật Quản lý thuế tài nguyên được cấu thành bởi nhiều bộ phận khác nhau như nhóm các quy định về nội dung (chủ thể nộp thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế), nhóm các quy định về hình thức tổ chức (đăng ký, kê khai, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, truy thu và hoàn thuế tài nguyên, thanh tra, kiểm tra thuế tài nguyên và xử lý vi phạm pháp luật thuế tài nguyên) và nhóm các quy định về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế tài nguyên. Để phát huy vai trò của pháp luật thuế tài nguyên và thực hiện quản lý thuế tài nguyên có hiệu quả cần phải chú trọng tới các nhân tố ảnh hưởng, nhất là về thuế suất và giá tính thuế tài nguyên. Để thúc đẩy tác động của thuế tài nguyên...

 • 00050011098.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Vũ, Thu Hạnh (2020)

 • Làm rõ cơ sở lý luận pháp luật về vệ sinh môi trường đô thị ở Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng pháp luật về vệ sinh môi trường đô thị ở Việt Nam, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong quá trình thực thi pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vệ sinh môi trường đô thị ở Việt Nam.

 • 00050011095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: La, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2020)

 • Phân tích làm rõ khái niệm chất ma túy, khái niệm và sự cần thiết phải quy định tội mua bán trái phép chất ma túy trong Luật hình sự Việt Nam. Khái quát lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Dấu hiệu pháp lý hình sự của tội mua bán trái phép chất ma túy theo Luật hình sự Việt Nam. Đường lối xử lý đối với tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam. So sánh những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 1999 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phân tích về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cũng như phương thức, thủ đoạn phạm tộ...

 • 00050011094.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Trang;  Advisor: Trần, Trí Trung (2020)

 • Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là nhằm làm rõ, đánh giá tính phù hợp của các chế định pháp luật về tổ chức và hoạt động của bệnh viện tư nhân, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về điều kiện hoạt động của bệnh viện tư. Để đạt được mục tổng quát, luận văn cần làm rõ những vấn đề lý luận về đặc điểm của bệnh viện tư, pháp luật tổ chức và hoạt động của bệnh viện tư. Nghiên cứu về điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động và thực trạng hoạt động của bệnh viện tư hiện nay. Đồng thời chỉ ra mặt hạn chế trong quy trình, thủ tục đó, ảnh hưởng đến hoạt động và chất lượng của bệnh viện tư. Từ những hạn chế đó đề xuất giải pháp hoàn thiện phá...

 • 00050011092.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lan Thanh;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2020)

 • Trên cơ sở các lý luận và thực tiễn đã nêu ra, luận văn đưa ra được các kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của người phiên dịch, người dịch thuật trong tố tụng hình sự. Luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học về người phiên dịch, người dịch thuật trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam.

 • 00050011090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thiên Lý;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chí (2020)

 • Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng và trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (xử lý hành chính, xử lý hình sự và một số biện pháp khác) để thấy được sự phức tạp của tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội cũng như những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng nói chung và ngành Bảo hiểm xã hội nói riêng trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3763

LAW - Master Theses : [3763]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3763
 • 00050011108.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Bình;  Advisor: Nguyễn, Vinh Hưng (2020)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật về thẻ tín dụng và nội dung điều chỉnh pháp luật về dịch vụ thẻ tín dụng. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về thanh toán thẻ tín dụng. Nghiên cứu pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ thẻ tín dụng, tổ chức phát hành thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và tổ chức thanh toán thẻ. Đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thanh toán bằng thẻ tín dụng.

 • 00050011107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Thanh Huyền (2020)

 • Luận văn phân tích, đánh giá một cách tương đối đầy đủ thực trạng áp dụng pháp luật về chế độ tử tuất, đưa ra những đánh giá, những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực thi pháp luật tại Việt Nam. Luật văn đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật về chế độ tử tuất nhằm hoàn thiện các quy định trong BHXH để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại Việt Nam, tạo cơ sở vững chắc trong việc đảm bảo thu nhập, tạo lòng tin và nâng cao chất lượng đời sống của NLĐ. Luận văn đăt ra một số yêu cầu về vấn đề mở rộng độ bao phủ của BHXH, hiện đại hóa công tác quản lý của cơ quan BHXH trên việc phân tích, đánh giá toàn diện trong thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ ...

 • 00050011105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh Thị Dung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chí (2020)

 • Luận văn là tài liệu tham khảo bổ ích cho cơ quan nhà nước liên quan và trong việc nghiên cứu và giảng dạy về luật lao động nói chung, hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại trong luật lao động nói riêng

 • 00050011104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Trần Cường;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2020)

 • Đề tài có nhiệm vụ hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam; nội dung hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh theo quy định hiện hành.. Thực tiễn thực hiện vai trò hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh ở nước ta. Qua đó, tìm hiểu các thành tựu, hạn chế và các nguyên nhân của hoạt động hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh tại đơn vị ở nước ta hiện nay; Đề xuất những giải pháp nâng cao vai trò hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật hướng tới thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh phát...

 • 00050011103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Khánh Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2020)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bản chất của hoạt động thi hàng án nói chung và thi hành án tín dụng ngân hàng nói riêng, từ đó xây dựng khái niệm thi hành án tín dụng ngân hàng và phân loại thi hành án tín dụng ngân hàng. Đánh giá thực trạng pháp luật về thi hành án tín dụng song song với việc đánh giá hiệu quả thi hành của hoạt động này trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, tồn đọng của hoạt động thi hành án tín dụng ngân hàng. Đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án tín dụng ngân hàng.

 • 00050011102.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Vân;  Advisor: Nguyễn, Thanh Huyền (2020)

 • Phân tích và rút ra những đặc điểm cơ bản, cốt lõi theo công ước 111, công ước 156 của ILO về cấm phân biệt đối xử trong lao động việc làm. Từ đó, làm tiền đề cho việc nội luật hóa những quy định này vào pháp luật lao động Việt Nam; Hệ thống hóa các quy định của Luật lao động Việt Nam chưa thực sự phù hợp với công ước 111, công ước 156 của ILO về cấm phân biệt đối xử trong lao động việc làm; Xây dựng được bức tranh tổng thể về tình trạng phân biệt đối xử trong lao động việc làm thời gian gần đây. Từ đó đề xuất ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng được những nguyên tắc cấm phân biệt đối xử trong lao động việc làm theo công ước 111, công ước 156 của ILO. Phân tí...

 • 00050011101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2020)

 • Luận văn phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông. Trên cơ sở những phân tích, luận văn đồng thời liên hệ với việc thực thi các quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông

 • 00050011100.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2020)

 • Pháp luật Quản lý thuế tài nguyên được cấu thành bởi nhiều bộ phận khác nhau như nhóm các quy định về nội dung (chủ thể nộp thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế), nhóm các quy định về hình thức tổ chức (đăng ký, kê khai, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, truy thu và hoàn thuế tài nguyên, thanh tra, kiểm tra thuế tài nguyên và xử lý vi phạm pháp luật thuế tài nguyên) và nhóm các quy định về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế tài nguyên. Để phát huy vai trò của pháp luật thuế tài nguyên và thực hiện quản lý thuế tài nguyên có hiệu quả cần phải chú trọng tới các nhân tố ảnh hưởng, nhất là về thuế suất và giá tính thuế tài nguyên. Để thúc đẩy tác động của thuế tài nguyên...

 • 00050011098.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Vũ, Thu Hạnh (2020)

 • Làm rõ cơ sở lý luận pháp luật về vệ sinh môi trường đô thị ở Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng pháp luật về vệ sinh môi trường đô thị ở Việt Nam, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong quá trình thực thi pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vệ sinh môi trường đô thị ở Việt Nam.

 • 00050011095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: La, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2020)

 • Phân tích làm rõ khái niệm chất ma túy, khái niệm và sự cần thiết phải quy định tội mua bán trái phép chất ma túy trong Luật hình sự Việt Nam. Khái quát lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Dấu hiệu pháp lý hình sự của tội mua bán trái phép chất ma túy theo Luật hình sự Việt Nam. Đường lối xử lý đối với tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam. So sánh những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 1999 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phân tích về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cũng như phương thức, thủ đoạn phạm tộ...

 • 00050011094.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Trang;  Advisor: Trần, Trí Trung (2020)

 • Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là nhằm làm rõ, đánh giá tính phù hợp của các chế định pháp luật về tổ chức và hoạt động của bệnh viện tư nhân, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về điều kiện hoạt động của bệnh viện tư. Để đạt được mục tổng quát, luận văn cần làm rõ những vấn đề lý luận về đặc điểm của bệnh viện tư, pháp luật tổ chức và hoạt động của bệnh viện tư. Nghiên cứu về điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động và thực trạng hoạt động của bệnh viện tư hiện nay. Đồng thời chỉ ra mặt hạn chế trong quy trình, thủ tục đó, ảnh hưởng đến hoạt động và chất lượng của bệnh viện tư. Từ những hạn chế đó đề xuất giải pháp hoàn thiện phá...

 • 00050011092.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lan Thanh;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2020)

 • Trên cơ sở các lý luận và thực tiễn đã nêu ra, luận văn đưa ra được các kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của người phiên dịch, người dịch thuật trong tố tụng hình sự. Luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học về người phiên dịch, người dịch thuật trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam.

 • 00050011090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thiên Lý;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chí (2020)

 • Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng và trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (xử lý hành chính, xử lý hình sự và một số biện pháp khác) để thấy được sự phức tạp của tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội cũng như những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng nói chung và ngành Bảo hiểm xã hội nói riêng trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3763